GIS trong Quy hoạch hiệu quả

 
Một trong những ứng dụng quan trọng của GIS trong xây dưng là khả năng quy hoạch rất mạnh. Trong công tác quy hoạch  có một vấn đề lớn là các thông tin dạng bản đồ quy hoạch hiện nay vẫn đang chủ yếu tồn tại dưới dạng tài liệu rời rạc và các thông tin liên quan khác lại phân tán, chưa tích hợp với thông tin dạng bản đồ để trở thành một hệ thống thông tin tổng thể.
Ứng dụng GIS, một công cụ công cụ hữu hiệu trợ giúp cho các Chính phủ, doanh nghiệp, nhà quản lý để đưa ra quyết định chính xác thông qua việc thu thập, quản lý, phân tích và tích hợp thông tin địa lý, để tích hợp các thông tin dạng bản đồ với các dạng thông tin liên quan khác, xử lý thông tin kịp thời, phục vụ quá trình tra cứu và khai thác thông tin cho công tác quản lý đô thị. 
Đặc biệt với phương pháp phân tích mô hình hoá các phương án thiết kế: Lập bản đồ chuyên đề, Chống xếp dữ liệu và mô hình hoá 3D giúp chính phủ, doanh nghiệp và nhà quản lý có cái nhìn thực tế về về không gian quy hoạch. Qua đó có thể điều chỉnh quy hoạch theo các phương án, qua mỗi đợt báo cáo tiếp thu nâng cao. Ngoài ra GIS còn có khả năng tích hợp giữa dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính, có khả năng xuất các báo cáo theo yêu cầu. Dữ liệu GIS sử dụng rất linh hoạt có khả năng chuyển đổi sang dạng AutoCAD, 3Dmax, Photoshop...
Ứng dụng GIS trong quy hoạch tuỳ thuộc vào quy mô và mức độ khác nhau. từ khái quán đến chi tiết, mỗi mức độ phân tích trong hệ thống GIS căn cứ vào quy mô diện tích của vùng nghiên cứu. Khi phân tích thông tin từ mức khái quát đến mức chi tiết, số lượng thông tin đưa vào xử lý sẽ lớn dần. Khả năng tổng hợp và phân tích sâu thông tin ở một vùng lãnh thổ nhỏ hoặc ngược lại, khái quát ở mức cao hơn cho vùng rộng lớn là ưu điểm của GIS. Bằng ứng dụng GIS, những quy hoạch trên vùng lãnh thổ lớn, GIS sẽ cung cấp cho nhà quản lý thông tin, những góc nhìn từ đó giúp cung cấp, hoạch định những bước đi cụ thể cần thiết (như điều tra bổ sung, thu thập mẫu…) nhanh chóng được xác định.
Sản phẩm cuối cùng của trong quy hoạch là bộ cơ sở dữ liệu đồng bộ theo hệ toạ độ quy chuẩn có thể là WGS84 hoặc VN2000, từ bộ cơ sở dữ liệu này tương tác với bộ phần mềm GIS sẽ giúp cho các nhà quy hoạch ra quyết định đúng đắn. Dữ liệu có thể xuất ra báo cáo, chuyển đổi sang các dang dữ liệu khác linh hoạch trong sử dụng. Dữ liệu được lưu trữ và hoàn toàn có thể cập nhật thêm dữ liệu mới.
By: Tran Toan
Share on :