Chuyển đổi giữa VN2000 sang UTM WGS84 và ngược lại trong ArcGIS

 Trong thời gian qua, các độc giả có hỏi nhiề về thông số chuyển đổi hai hệ VN2000 và WGS84 trong ARCGIS, để hỗ trợ các độc hỉa trong công việc Climate GIS xin gửi tặng độc giả bài viết chuyển đổi giữa hai hệ này.

1. Copy 2 file *.GTF vào thư mục

-Windows XP: C:\Documents and Settings\USER\Application Data\ESRI\ArcToolbox\CustomTransformations
-Windows 7: C:\Users\USER\AppData\Roaming\ESRI\ArcToolbox\CustomTransformations 2. ArcToolBox -> Data Management Tools -> Project and Transfomations -> Feature (or Raster) 3. Chọn các thông số như hình minh họa bên dưới. Lưu ý: để chọn VN2000: Projected Coordinate System -> UTM -> Other GCS -> VN_2000_UTM_Zone_48N

Hình minh họa chuyển từ 1 raster từ hệ tọa độ UTM GWS84 sang VN2000
DOWNLOAD

 By Tran Toan
Share on :