Phần mềm MapInfo Professional 11.5

 

Tính năng:

    -  Tạo và chỉnh sửa bản đồ chuyên nghiệp;

    -  Hoạt động trên môi trường Windows XP; Windows 2000; Windows NT; 98 SE

    -  Có công cụ hỗi trợ cho việc truy cập và xem trực tiếp nhiều loại dịnh dạng dữ liệu khác nhau;

    -  Công cụ chỉnh sửa dữ liệu dạng CAD; dữ liệu dạng bảng biểu;

    -  Xử lý dữ liệu không gian;

    -  Hiển thị bản đồ, cho phép thay đổi kiểu dáng bản đồ;

    -  Xuất bản đồ và dữ liệu theo nhiều định dạng: Microsoft Excel, Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL;

    -  Hỗ trợ MapBasic để tạo các ứng dụng tuỳ biến, tích hợp Mapinfo Professional vào các ứng dụng khác. Các tuỳ chọn xuất báo cáo bao gồm các định dạng như: PDF, HTML, XML;

    -  Cung cấp hỗi trợ để xuất bản đồ ra MapX Mobile;

    -  Cung cấp hỗi trợ để xuất bản đồ ra Mapinfo Discovery;

    -  Các dữ liệu trong Mapinfo Professional được đảm bảo về độ an toàn, quy mô, truy cập, lưu giữ. Nhiều người sử dụng có thể đồng thời truy cập và sử dụng cùng một thông tin;

    -  Hỗ trợ cơ sở dữ liệu bao gồm: Oracle, MS SQL, MS Access, IBM Informix cho CSDL không gian và bất kỳ CSDL ODBC nào khác.
Bản dùng thử các bạn Download tại đây: Download
By Climate GIS
Share on :