Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng hệ thống thông tin các nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội

Sau một năm triển khai đề tài “Xây dựng hệ thống Thông tin các nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị”, do PGS.TS Trần Văn Ý - Phó giám đốc Viện bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, chủ nhiệm đề tài đã báo cáo trước Hội đồng khoa học tỉnh các kết quả thực hiện trong năm qua và thuyết minh kế hoạch các nội dung sẽ triển khai trong năm 2009.

Năm 2008, nhóm tác giả đề tài đã thực hiện các nội dung như: Thiết kế và xây dựng khung cho hệ thống nguồn lực phát triển trên nền công nghệ ArcGIS, số hoá các bản đồ nền địa hình toàn tỉnh Quảng Trị, xây dựng bản đồ hành chính cấp xã phường, thu thập-xử lý số liệu để thành lập 8 bản đồ chuyên đề kinh tế-xã hội. Kết quả và sản phẩm đã hoàn thành bao gồm: Khung chung cho hệ thống nguồn lực phát triển, bản đồ nền tỷ lệ 1/50.000, bản đồ hành chính cấp xã, 8 bản đồ chuyên đề kinh tế- xã hội, các báo cáo tổng kết, 8 chuyên đề diễn giải cho các bản đồ chuyên đề và các báo cáo hợp phần.
Trước đó, việc xây dựng “Bộ cơ sở dữ liệu điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phục vụ phải triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị” được triển khai thành công tại Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Sở Khoa học và Công nghệ) từ những năm 1997 - 2005 với kết quả chủ yếu đã xây dựng được một hệ thống CSDL điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường (ĐKTNTN) đóng gói trên CD-ROM, với đầy đủ các CSDL, các công cụ truy vấn giúp người dùng dễ khai thác sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Và bước đầu đưa một số thông tin của bộ CSDL lên trang web của tỉnh Quảng Trị (www.quangtri.gov.vn) và sau này là trang web Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quảng Trị (www.dostquangtri.gov.vn).
Hiệu quả thể hiện qua các ứng dụng cụ thể: Chuyển giao CSDL ĐKTNTN cho 34 cơ quan ban ngành, đơn vị trong tỉnh; Nhiều đơn vị khi đầu tư, triển khai các dự án đã sử dụng các thông tin trong bộ CSDL ĐKTNTN: Đề án “Xây dựng khu kinh tế biển Đông nam Quảng Trị” và cả các hoạt động của các ngành Giao thông - Vận tải, Kiểm lâm, Quân đội, Công an,…; Sử dụng các đề tài ứng dụng: Điều tra, đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt trên cơ sở chỉ số chất lượng nước (WQI) ở một số vùng trọng điểm của tỉnh Quảng Trị phục vụ quản lý nguồn nước và quy hoạch phát triển bền vững (ĐHKH Huế); Điều tra, đánh giá các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xây dựng giải pháp tăng cường năng lực phòng tránh thiên tai cho cộng đồng dân cư một số xã ven biển tỉnh Quảng Trị (ADPC, Sở KHCN,…); Đánh giá hoạt động Karst gây biến dạng môi trường địa chất khu vực Cam Lộ, đề xuất giải pháp phòng tránh thiên tai (ĐHKH Huế);…
Tuy nhiên, nội dung của đề tài giai đoạn này chỉ mới giới hạn xây dựng CSDL điều tra cơ bản. Bên cạnh đó, hiện nay dữ liệu nền của Quảng Trị tỷ lệ 1:50.000 và 1:10.000 còn manh mún và thiếu đồng bộ rất khó cho việc khai thác và sử dụng trong tỉnh . Nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh tuy đã tiếp cận với công nghệ GIS nhưng vẫn còn tồn tại một thực tế là sự thiếu đồng bộ và tập trung nhằm giúp cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tình nhà trong tương lai. Hơn nữa, trong CSDL hiện tại thiếu hẳn các dữ liệu về nguồn lực kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Trị. Về nền tảng công nghệ, các CSDL trước đây sử dụng một số phần mềm MapInfo, AcrView - là nền tảng tiên tiến nhất của ESRI để khai thác và sử dụng cho hệ thống thông tin lúc bấy giờ, tuy có những ưu điểm nhưng cũng có những hạn chế trong đó hạn chế lớn nhất là người dùng không khai thác và sử dụng trên Internet. Với công nghệ tiên tiến của ESRI phát triển thêm ArcGIS có nhiều ưu việt hơn AcrView. Trước thực tế đó, việc triển khai đề tài: “Xây dựng hệ thống Thông tin các nguồn lực phát triển Quảng Trị ” là hết sức cần thiết. Hệ thống dự kiến được xây dựng trên cơ sở các phần mềm hiện đại với bộ dữ liệu đầy đủ về tài nguyên và môi trường, có thể khai thác một cách thuận tiên, phù hợp với mọi đối tượng người dùng tại địa phương.
Trong năm 2009, mục tiêu của đề tài hướng tới là tiếp tục xây dựng CSDL bằng công nghệ GIS cho hệ thống Nguồn lực phát triển trên môi trường ArcGIS với việc chuyển đổi 40 lớp bản đồ từ dữ liệu đã có trong hệ thống thông tin quản lý tài nguyên và môi trường sang khuôn dữ liệu sẵn sàng tích hợp vào hệ thống nguồn lực phát triển trên nền tảng công nghệ mới của tập đoàn ESRI (dựa trên phần mềm ArcGIS). Tiếp tục thu thập, chỉnh lý và xây dựng mới các tài liệu, số liệu, bản đồ về nguồn lực tự nhiên, kinh tế-xã hội và môi trường của tỉnh. Tiến hành điều tra, khảo sát và chỉnh lý dữ liệu. Thiết lập hệ thống nguồn lực phát triển trên nền ArcGIS. Sau cùng, đưa các CSDL bản đồ đã xây dựng được lên website KH&CN và bước đầu cung cấp cho người dùng qua internet.
Dự kiến, kết quả của đề tài là công cụ phục vụ đắc lực cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các nhà đầu tư tại Quảng Trị. Các sản phẩm sẽ tiếp tục phục vụ cho đào tạo và bồi dưỡng các cán bộ khoa học công nghệ, môi trường, đầu tư trong lĩnh vực liên quan. Được biết năm 2010, đề tài sẽ hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào ứng dụng.

Nguồn: http://www.cfic.vn
Share on :