Xác định chỉ số thực vật trong idrisi

Để đánh giá độ phủ của thực vật ngoài cách tổ hợp ảnh kênh 4,3,2 thì có cách ngon hơn đó là xác định chỉ số thực vật, có rất nhiều chỉ số ở đây Climate GIS xin được giới thiệu cách tính chỉ số NDVI(Normalized Difference Vegetation Index) bằng idrisi.
NDVI có thể định nghĩa như là tỉ số
giữa NIR và VR
NDVI = NIR / VR
Hoặc log( NIR/VR )
Hoặc ( NIR - VR ) / ( NIR+VR) ( công thức này được dùng phổ biến)
Với Thực vật hấp thụ Visible Red (VR) , phản xạ Near Infrared (NIR)
Đối với từng loại ảnh viễn thám thì kênh ảnh tương ứng cho VR và NIR như sau:
NIR VR
Landsat MSS: B7 B5
Landsat TM: B4 B3
SPOT XS: B3 B2
NOAA AVHRR: B2 B1
Các bước thực hiện trong Idrisi
Vào image processing>Transformation>Vegindex


Vì ảnh đàu vào của mình là ảnh Lansat TM nên Reb band tương ứng với kênh 3, Infrared band là kênh 4
Kết quả

Chỉ số NDVI có giá rị từ -0.94 đến 0.82 ta có thể chia làm các cấp như sau
Từ -0.94 đến -0.5 là nước
Từ -0.5 đến 0.05 là thục vất cực thưa hoặc là mây
Từ 0.05 đến 0.6 là thực vật trung bình
Từ 0.6 đến 0.82 là thực vật dày
Ta tiến hành phân laọi ảnh này như sau ANALYSIS>DATABASE QUERY>RECLASS
với các thông số như sau


Kết quả

Để xác định diện tích các vùng sau khi phân loại ta dựa vào biểu đồ histogram

Do công cụ này dùng để tính chỉ số thực vật nên ta bỏ qua diện tích nước ( sai số lớn)
Từ biểu đồ ta tính được
Diện tích thực vật thưa hoặc mây 46724643*28.5*28.5= ? m^2
Diện tích thực vật trung bình 18367649*28.5*28.5=? m^2
Diện tích thực vật dày 146*28.5*28.5=? m^2
Nguồn: http://moitruongkhtn.com
Share on :