Văn bản đo đạc, thành lập bản đồ

Có rất nhiều bạn hỏi Climate GIS về các quy định này, khi Climate GIS trả lời thì sau đó luôn có câu hỏi phản hồi quy định đó ở đâu? Climate GIS dựa vào cái gì để trả lời như vậy, Climate GIS xin gửi các bạn bộ thông tư và nghị định để các bạn tham khảo. Chúc các bạn thành công!


STT LUẬT, THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH… NGÀY BAN HÀNH TẢI VỀ MÁY NỘI DUNG
1 Thông tư 21/2011 20/6/2011 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập bản đồ địa chính ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008
2 Ký hiệu BĐĐC mới 2009 Ký hiệu bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200;1/500;1/1000;1/2000;1/5000 và 1/10000
3 Thông tư 23/2009 16/11/2009 Quy định về định mức Kinh tế – Kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ
4 Thông tư 17/2009 21/10/2009 Quy định về giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tải Phụ lục tại đây.
5 Nghị định 88 19/10/2009 Về cấp giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
6 Thông tư 05/2009 01/6/2009 Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính
7 QĐ10/2008/QĐ-BTNMTT 18/12/2008 Ban hành Định mức kinh tế Kỹ thuật Đo đạc lập BĐĐC, Đăng ký quyền SDĐ, Lập hồ sơ ĐC, cấp giấy CNQSD đất
8 QCVN11/2008/BTNMT Không rõ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Xây dựng lưới độ cao
9 Quyết định 08/2008 10/11/2008 Ban hành Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200; 1/500; 1/1000; 1/5000 và 1/10.000
10 Công văn 1138 28/3/2008 Hướng dẫn lập dự án xây dựng hệ thống Hồ sơ địa chính và Cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2008-2010, định hướng đến 2015 cảu tỉnh, thành phố trực thuộc TW
11 Thông tư 08/2007 02/8/2007 Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
12 Thông tư 09/2007 02/8/2007 Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý Hồ sơ địa chính
13 Quyết định 08/2007 14/5/2007 Đính chính Quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở Quốc gia ban hành theo Quyết định 06/2007
14 Quyết định 06/2007 27/02/2007 Ban hành quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở Quốc gia
15 Thông tư số 02 12/02/2007 Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ
16 Quyết định 08/2006 21/7/2006 Ban hành qui định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
17 Quyết định 15/2005 13/12/2005 Quy định kỹ thuật thành lập Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000; 1/25.000 và 1/50.000 bằng công nghệ ảnh số
18 Quyết định 17/2005 21/12/2005 Quy định kỹ thuật thành lập Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000; 1/5.000 bằng công nghệ ảnh số
19 Quyết định 124/2004 08/7/2004 Ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
20 Luật đất đai 2003 26/11/2003 Quy định quản lý và sử dụng đất đai
21 Thông tư 973/2001 20/6/2001 Hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000
22 QĐ70/2000/QĐ-ĐC 25/2/2000 Quy định kỹ thuật số hóa Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, 1/25.000, 1/50.000 và 1/1.000.000
23 QĐ1125/ĐĐBĐ 19/11/1994 Ký hiệu Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1.000, 1.2000 và 1/5.000
24 QĐ1126/ĐĐBĐ 19/11/1994 Ký hiệu Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, 1/25.000
25 QĐ247/KT 09/8/1990 Quy phạm Thành lập Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1.000, 1/2.000, 1/5.000, 1/10.000 và 1/25.000 (Phần trong nhà)
26 QĐ248/KT 09/8/1990 Quy phạm Thành lập Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1.000, 1/2.000, và 1/5.000 (Phần ngoài trời)


Nguồn: Bộ tài nguyên môi trường
Share on :