ỨNG DỤNG GIS TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG CẤP PHƯỜNG, XÃ

http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/IndexhethongUngDungGIStrongQLDiaPhuong.png
Giao diện hệ thống
1. Mục tiêu của đề tài:
Nghiên cứu khả năng ứng dụng GIS trong công tác quản lý phường xã, cụ thể là xây dựng một hệ thống thông tin địa lý phục vụ công tác quản lý địa phương cấp phường xã.
Hệ thống có các chức năng sau:
• Hiển thị bản đồ hành chánh của phường, xã tới cấp tổ dân phố. Trong đó có lưu trữ các dữ liệu về các chỉ tiêu KTXH của từng tổ dân phố, khu vực của phường
• Tạo các bản đồ chuyên đề và kết quả thống kê về KTXH, ANTT của các tổ dân phố trợ giúp cho việc theo dõi các chỉ tiêu này, vàkhi cần thiết có thể tổng hợp thông tin một cách nhanh chóng.
• Tổng hợp, thống kê các chỉ tiêu KTXH, ANTT của tổ dân phố, khu vực, phường/xã 1 cách nhanh chóng và chính xác.
• Quản lý hồ sơ các đối tượng cần theo dõi, phần mềm cho phép lưu trữ, cập nhật và tìm nơi thường trú của 1 đối tượng, hay ngược lại tìm trong 1 khu vực có bao nhiêu đối tượng cần theo dõi, v.v...

2. Phương pháp thực hiện
Đề tài được thực hiện theo các bước sau:
- Điều tra phỏng vấn các cán bộ quản lý của địa phương về công tác quản lý KTXH, ANTT của tổ, khu vực, phường, từ đó thiết kế các công cụ làm việc cần thiết cho phần mềm. Sử dụng phương pháp phân tích hệ thống nhằm lập sơ đồ hệ thống thể hiện các tiến trình (processes), dòng dữ liệu (data flows), cơ sở dữ liệu (database) cần thiết cho hệ thống
- Thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống. Sử dụng phương pháp xây dựng HT CSDL liên kết nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống.
- Thu thập và số hoá bản đồ hành chánh của phường/xã có biên khu vực, tổ dân phố nhằm tạo bản đồ nền.
- Thu thập và nhập số liệu về KTXH, ANTT của từng tổ dân phố.
- Thiết kế và thiết lập các công cụ. Dùng ngôn ngữ Visual Basic và MapInfo
- Thiết kế và thiết lập giao diện cho người sử dụng (user interface). Dùng ngôn ngữ Visual Basic
- Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng

3. Kết quả
 Sơ đồ hệ thống
http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/SodoUngDungGIStrongQLDiaPhuong.png
Sơ đồ hệ thống
Sơ đồ hệ thống cho thấy thành phần của hệ thống như tiến trình, dòng dữ liệu và cơ sở dữ liệu nơi lưu trữ dữ liệu (hình 1). Hệ thống được thiết kế theo 3 bộ phận là:
- Bộ phận quản lý hộ tịch
- Bộ phận quản lý nhà, đất
- Bộ phận quản lý an ninh trật tự
Các bộ phận này thu nhận các dữ liệu cần thiết, xử lý và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu (CSDL). Khi có yêu cầu về phân tích thông tin, các bộ phận sẽ vào CSDL để lấy dữ liệu. CSDL này bao gồm các bảng biểu và các bản đồ.
 Đề tài nghiên cứu đầy đủ của Nguyến Hữu Trung các bạn download về tham khảo tại: DOWNLOAD
Share on :