Ứng Dụng GIS Trong Đánh Giá Tác Động Môi Trường

 http://sgtt.vn/Uploads/Images/f/d61/fd614437194c69f05365ba6aded9680b.jpg
Mục tiêu
Ứng dụng phương pháp GIS và mô hình hóa môi trường để đánh giá tác động ô nhiễm do việc phát thải hơi chì từ dự án “Nhà máy sản xuất ắc quy dùng cho sản phẩm điện tử công suất 46.430 tấn sản phẩm/ năm tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”.


Ý nghĩa
Đề tài góp phần thúc đẩy ứng dụng GIS và mô hình hóa môi trường trong đánh giá tác động môi trường. Giúp cho các nhà quản lý môi trường có một công cụ hiệu quả trong việc dự báo đánh giá chất lượng môi trường không khí.

Phương pháp nghiên cứu
  • Phương pháp thu thập thông thông tin
  • Phương pháp đánh giá chuyên môn
  • Phương pháp mô hình hóa môi trường
  • Phương pháp GIS
  • Phương pháp đánh giá nhanh
Nội dung nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu nội dung các phương pháp GIS và mô hình hóa môi trường.
Thu thập điều tra các thông tin về dự án xây dựng nhà máy sản xuất ắc quy.
Đánh giá chất lượng môi trường xung quanh khu vực xây dựng nhà máy.
Áp dụng mô hình Gauss đối với vận tốc gió trung bình và mô hình Berliand đối với vận tốc gió nguy hiểm vào việc đánh giá những ảnh hưởng của lượng hơi chì phát sinh từ quá trình sản xuất tới môi trường xung quanh dự án.
Từ kết quả mô hình, xây dựng bản đồ GIS nhằm phân vùng ô nhiễm.
Đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hơi chì tới môi trường xung quanh.

Kết quả đạt được
Chúng tôi đã sử dụng mô hình Gauss để tính toán được nồng độ hơi chì theo
bán kính phát tán ở vận tốc gió trung bình và mô hình Berliand để tính toán được nồng
độ hơi chì theo bán kính phát tán đối với vận tốc gió nguy hiểm.
Từ kết quả chạy mô hình chúng tôi sử dụng phần mềm Arcview để phân vùng
ảnh hưởng từ hơi chì đến môi trường xung quanh.

Bài báo và Báo cáo đầy đủ các bạn download tại đây: DOWNLOAD
Share on :