ỨNG DỤNG GEOINFORMATICS TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LƯU VỰC SÔNG SÀI GÒN-ĐỒNG NAI - MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU

http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/UngDUngGeoinfomatics2.png
Quy trình tích hợp thông tin từ các modul Viễn thám – GIS – Database quan trắc
biến động môi trường nền đất
Geoinformatics là hệ công cụ nghiên cứu gồm 4 modul chức năng là GIS - Viễn thám – Modelling – Database đã được phát triển tại Viện Môi trường & Tài nguyên trong những năm gần đây. Bài báo giới thiệu một số kết quả ban đầu của việc nghiên cứu sử dụng các kiểu tổ hợp các modul của hệ Geoinformatics trong công tác quản lý tổng hợp lưu vực sông Saigòn – Đồng Nai (phần cửa sông). Để phát triển bền vững lưu vực sông SG-ĐN, bài báo đề nghị cần đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng tổ hợp các modul chức năng của hệ Geoinformatics trên nền phương pháp luận Địa Chất Môi Trường; trong đó cần ưu tiên xây dựng website quản lý lưu vực sông SG-ĐN, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu thống nhất trên toàn lưu vực.

ỨNG DỤNG GEOINFORMATICS TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG
Geoinformatics là một hệ thống công cụ nghiên cứu, phát triển từ những ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thám phục vụ cho công tác khai thác tài nguyên và quản lý môi trường, hiện được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước. Ở Viện Môi trường & Tài Nguyên, Geoinformatics – tổ hợp từ 4 modul thành phần là GIS_Viễn thám_Modeling_Database – đã được triển khai trong các nghiên cứu trên lưu vực hệ thống sông SaiGòn-Đồng Nai (SG-ĐN) trong những năm gần đây.
http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/UngDUngGeoinfomatics1.png
Sơ đồ minh họa sự phối hợp các modul chức năng của Geoinformatics trong quản lý
lưu vực sông

Ứng dụng phối hợp các modul Geoinformatics trong công tác quản lý lưu vực sông
Từng modul đơn lẽ của Geoinformatics như GIS, viễn thám và Modeling đã được sử dụng khá phổ biến trong các nghiên cứu về môi trường và tài nguyên. Trong những năm gần đây, việc ứng dụng kết hợp các modul nói trên trong quản lý tổng hợp các lưu vực sông đã trở thành xu hướng mới trên thế giới vì hiệu quả cuả hệ công cụ này trong quản lý môi trường và tài nguyên ở quy mô vùng lãnh thổ.
Sản phẩm cuối của việc sử dụng phối hợp các modul Geoinformatics là hệ thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường lưu vực sông; đây là công cụ hỗ trợ cho việc ra các quyết định liên quan đến sử dụng và bảo vệ nguồn nước của một lưu vực. Do vậy hệ thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường lưu vực sông cũng là mục tiêu cần đạt được cuả việc nghiên cứu ứng dụng Geoinformatics trong quản lý lưu vực sông tại Viện Môi Trường & Tài Nguyên.
http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/UngDUngGeoinfomatics3.png
Kết quá đánh giá diển biến đường bờ
Độc giả tải đề tài nghiên cứu đầy đủ tại đây:
Huỳnh Thị Minh Hằng, Nguyễn Hoàng Anh
Viện Môi trường và Tài nguyên – ĐHQG-HCM
Share on :