Trắc Địa Ảnh Viễn Thám

http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/Enterprise.jpg
Viễn thám có thể được định nghĩa như một phương thức thông tin về các đối tượng từ một khoảng cách nhất định, không tiếp xúc trực tiếp với chúng. Các thông tin thu được là kết quả của việc giải mã hoạc đo đạc. Những biến đổi mà đối tượng tác động đến môi trường xung quanh như trường điện từ, trường âm thanh hoạc trường hấp dẫn. Viễm thám được ứng dụng nhiều voà trong việc thành lập bản đồ, nghiên cứu những biến đổi của đất đai, thực vật, khí hậu, thời tiết… Những ứng dụng của nó ngày càng hữu ích, thiết thực phục vụ cho con người. Từ những ưu điểm trên chúng em đã áp dụng vào thực tế tiến hành thực hành thành lập bản đồ phân loại thảm thực vật từ tư liệu viễn thám của khu vvực thị trấn Xuân Mai.

Nội dung
I. Đặc điểm khu vực nghiên cứu.
 •  Vị trí địa lý
 •  Ranh giới hành chính
 •  Khí hậu
 •  Thảm thực vật
II. Sơ đồ tổng quát quá trình tiến hành.
 •  Sơ đồ:
 •  Phân công công việc
III. Các bước tiến hành.

 Sử dụng phần mềm ENVI 4.0 để thực hiện các bước tiền xử lý.
 •   Nhập giá trị ảnh
 •   Chọn mẫu có giám định.
 •   Chọn mẫu kiểm chứng.
 •   Chỉnh sửa bổ sung cho lớp thông tin phân loại.
 •   Đoán đọc điều vẽ các lớp thông tin bổ trợ.
Luận văn đầy đủ độc giả tải về tại đây: DOWNLOAD
Share on :