Nghiên cứu sử dụng các phần mềm chuyên về xử lý, phân tích và giải đoán ảnh viễn thám để thành lập bản đồ về các loại hình đất ngập nước, lấy ví dụ ở khu vực ven biển thuộc huyện Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Định

 http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/phanmemsulyanh-1.png
Mục tiêu:

-  Nghiên cứu kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám ở dạng số để chiết tách thông tin và nâng cao khả năng tự động hóa trong việc thành lập các loại bản đồ chuyên đề.
-  Nghiên cứu khả năng sử dụng các loại ảnh viễn thám hiện có ở trung tâm Viễn thám để thành lập bản đồ phân bố của các loại hình đất ngập nước.

Nội dung chính:

-  Nghiên cứu khả năng thông tin ảnh viễn thám để xác định các loại hình đất ngập nước.
-  Nghiên cứu một số phần mềm chuyên về xử lý và phân tích ảnh; ứng dụng phần mềm phù hợp để chiết tách thông tin về các loại hình đất ngập nước từ ảnh viễn thám.
-  Thành lập bản đồ phân bố các loại hình đất ngập nước tỷ lệ 1/25 000 ở khu vực ven bienẻ huyện Xuân Thủy, gồm việc thu thập tài liệu /số liệu; khảo sát ngoại nghiệp, xử lý, phân tích và giải đoán ảnh vệ tinh dạng số; điều tra kiểm chứng ở thực địa; số hóa và biên tập bản đồ.

Sản phẩm của đề tài:

-  Báo cáo đánh giá về khả năng thông tin của một số loại ảnh vệ tinh theo nội dung của bản đồ cảu các loại hình ĐNN (đất ngập nước).
-  Bình đồ ảnh vệ tinh - 1 mảnh tỷ lệ 1/25 000.
-  Bản đồ phân bố các loại hình ĐNN khu vực vườn quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định - 1 mảnh tỷ lệ 1/25 000.
-  Báo cáo đề xuất về việc sử dụng các loại ảnh vệ tinh hiện có tại trung tâm Viễn thám để thành lập bản đồ phân bố các loại hình ĐNN ở Việt Nam.
-  Báo cáo về khả năng sử dụng phương pháp giải đoán ảnh số để thành lập các loại bản đồ chuyên đề.
-  Bài báo Đặc san Viễn thám và Địa tin học.

Chủ nhiệm đề tài: KS. Vũ Bích Ngọc - TT Viễn Thám Quốc Gia

Độc giả tải đề tài đầy đủ tịa đây: 
Share on :