Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh và công nghệ GIS trong việc giám sát hiện trạng tài nguyên rừng, thử nghiệm tại 1 khu vực cụ thể

Mục tiêu:                                         Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Trường Sơn
-  Sử dụng ảnh vệ tinh và GIS để xây dựng quy trình báo cáo nhanh về biến động diện tích rừng của một khu vực cụ thểphục vụ giám sát hiện trạng tài nguyên rừng tại một số địa phương theo yêu cầu của Quốc hội.
-  Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng hệ thống trạm thu ảnh vệ tinh mặt đất (2006-2007) thuộc dự án “Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam” do Trung tâm Viễn thám, Bộ TN&MT chủ trì.
http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/Spot5-1.png
Nội dung chính:                                                      

-  Nghiên cứu khả năng thông tin ảnh SPOT5 đối với lớp phủ rừng.
-  Nghiên cứu xử lý ảnh SPOT5 để thành lập bản đồ hiện trạng lớp phủ rừng.
Nghiên cứu ứng dụng một số phần mềm xử lý và giải đóan ảnh như ILWIS, ERDAS, ENVI để thành lập bản đồ lớp phủ rừng.
-  Nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ ứng dụng viễn thám đa thời gian và GIS để thành lập báo cáo nhanh về biến động diện tích lớp phủ rừng tại 1 khu vực cụ thể.
-  Triển khai thử nghiệm tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Sản phẩm của đề tài:
http://i298.photobucket.com/albums/mm269/trantoan822003/Spot5-2.png
Sơ đồ vị trí huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
-  Bản đồ biến động lớp phủ rừng tại khu vực thử nghiệm qua 2 thời kỳ.
-  Cơ sở dữ liệu lớp phủ rừng khu vực thở nghiệm.
-  Bình đồ ảnh vệ tinh khu vực thử nghiệm.
-  Báo cáo chuyên đề phục vụ nghiên cứu lớp phủ rừng.
-  Quy trình thành lập báo cáo nhanh về biến động diện tích lớp phủ rừng tại khu vực thử nghiệm.
Đề tài nghiên cứu đầy đủ độc giả tải về tại đây: 
Nguồn: TT Viễn Thám QG
Share on :