Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu không gian

Một hệ thống GIS chuyên nghiệp, dữ liệu cần được lưu trữ trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu, danh sách dưới đây cung cấp các hệ quản trị cơ sở dữ liệu có hỗ trợ GIS
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu của hãng IBM, cho phép lưu trữ và truy vấn không gian trên hầu hết các kiểu dữ liệu địa lý. ESRI hỗ trợ cầu nối ArcSDE cho DB2.
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu của hãng IBM, cho phép lưu trữ và truy vấn không gian trên hầu hết các kiểu dữ liệu địa lý thông qua module Informix Spatial DataBlade
Microsoft SQL Server 2008 – Tham gia vào lĩnh vực dữ liệu địa lý khá trể so với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác. Tuy nhiên SQL server bắt đầu hỗ trợ các hàm thao tác trên dữ liệu địa lý cũng như đọc/ ghi các kiểu dữ liệu này.
Cho phép người sử dụng thực hiện các tác vụ phức tạp trên dữ liệu địa lý, hỗ trợ các kiểu dữ liệu không gian trong môi trường Oracle. Hầu hết các phần mềm GIS thương mại đều cho phép đọc và hiệu chỉnh dữ liệu không gian lưu trữ trong Oracle.
PostGIS – Mở rộng của  hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở hỗ trợ truy vấn không gian. PostGIS hỗ trợ các kiểu dữ liệu không gian như points, linestrings, polygons, multipoints, multilinestrings, multipolygons and geometrycollections. Hỗ trợ các tác vụ trên không gian như diện tích, khoảng cách, chiều dài, đường kính. Hỗ trợ phân tích không gian như hợp, giao, tạo bộ đệm…
Kết hợp với hệ quản trị Sybase để lưu trữ và truy vấn dữ liệu không gian.
Nguồn: http://ungdungmoi.com
Share on :