SỬ DỤNG PAL TRONG MỘT SỐ PHẦN MỀM GIS MÃ NGUỒN MỞ

Đối với các phần mềm GIS mã nguồn mở như Quantum GIS, MapWindow và gvSIG, chức năng gán nhãn tự động còn một số hạn chế như sau:
-         Hiện tượng “đám mây” khi zoom bản đồ ở tỉ lệ nhỏ.
-         Hướng hiển thị của nhãn không được tính toán theo dáng điệu của đối tượng đường.
-         Đối với các đối tượng dạng vùng là đa giác lõm, nhãn có thể nằm ngoài đa giác (do vị trí gán nhãn được chọn là tâm của đa giác), dễ gây nhầm lẫn cho người sử dụng.
-         Khi di chuyển khung nhìn bản đồ dọc theo các đối tượng đường có kích thước dài hoặc các đối tượng vùng có kích thước lớn, các nhãn không được tính toán và vẽ lại vị trí trong khung nhìn hiện tại, gây khó khăn cho việc nhận biết nhãn.
-         Trùng lắp vị trí khi có nhiều lớp dữ liệu được gán nhãn đồng thời trên bản đồ.
Sử dụng PAL trong Quantum GIS
Gói thư viện PAL được tích hợp vào QuantumGIS (http://www.qgis.org/) từ  phiên bản 1.4, phục vụ cho việc gán nhãn tự động và cả việc thể hiện biểu đồ trên các đối tượng không gian. Hiện tại người dùng có thể sử dụng chức năng gán nhãn chuẩn của Quantum GIS hoặc sử dụng công cụ PAL. Hình sau thể hiện ưu điểm khi sử dụng PAL để gán nhãn trong Quantum GIS
Gán nhãn không sử dụng và sử dụng PAL trong QuantumGIS
Người dùng có thể tuỳ biến các tuỳ chọn gán nhãn như vị trí hiển thị ưa nhìn, độ ưu tiên của lớp đối tượng, khoảng tỉ lệ hiển thị nhãn, lựa chọn sử dụng phương pháp tìm kiếm,...
Giao diện tuỳ biến gán nhãn sử dụng PAL trong Quantum GIS
Sử dụng PAL trong MapWindow
Hiện tại chức năng gán nhãn trong MapWindow (http://www.mapwindow.org/) vẫn còn nhiểu hạn chế hạn chế như đã trình bày. Tuy nhiên, PAL đang được nhóm phát triển MapWindow xem xét lựa chọn sử dụng để nâng cao chất lượng gán nhãn trong các phiên bản sau của MapWindow (http://www.mapwindow.org/phorum/read.php?5,12798).

Sử dụng PAL gvSIG
gvSIG (http://www.gvsig.org/web/) được phát triển trên nền java, trong khi PAL là gói thư viện được viết bằng C++. Đối với các ứng dụng GIS nền java nói chung và gvSIG nói riêng, JNI (Java Native Interface) được dùng để gọi các dll của gói thư viện PAL. Do đó PAL trong các ứng dụng GIS nền java thường được gọi là JPAL (JPAL = JNI + PAL).
Giải pháp sử dụng JPAL trong gvSIG
PAL được tích hợp trong gvSIG thông qua plugin extJPAL. Phần sau trình bày cách cài đặt, cấu hình extJPAL trong gvSIG
Cài đặt, cấu hình gvSIG chạy trong JRE 1.6.
extJPAL sử dụng một số các đối tượng đồ hoạ được hỗ trợ từ java 1.6. Do đó, để sử dụng extJPAL, gvSIG phải được cấu hình chạy trong môi trường JRE 1.6.
Đối với trường hợp cài dặt mới gvSIG, trình cài đặt mặc định dùng JRE 1.5. Do đó, trước khi cài đặt gvSIG chạy trên JRE 1.6, cần cài đặt theo trình tự như sau:
- JRE 1.6.x
- JAI 1.1.x for JRE
- JAI Image I/O 1.x for JRE
- gvSIG 1.1.x
Lưu ý:
- Khi cài đặt gvSIG, chọn “No” checking application requirement, sau đó chọn đường dẫn đến JRE vừa cài đặt.
- Trình cài đặt gvSIG sẽ copy một số DLL vào thư mục Java, trong đó có msvcr71.dll bị lỗi khi chép đè. Do đó cần đổi tên hoặc xoá msvcr71.dll trước khi cài đặt gvSIG.
Đối với trường hợp nâng cấp gvSIG: Nếu đã có phiên bản gvSIG chạy trên Java 1.5, chỉnh sửa jre_home trong file gvSIG.ini thành:
jre_home = C:\Program Files\Java\jre6
Cài đặt extJPAL trong gvSIG
- Download extJPAL-Window, giải nén trong thư mục cài đặt gvSIG, ví dụ: C:\Program Files\gvSIG_1.1_PAL.
- Chạy file deploy.bat, chọn “D”. Deploy.bat thực hiện các công việc sau:
o copy jpal.dll vào gvSIG_1.1\lib.
o copy libgeos-3-0-0.dll vào gvSIG_1.1\lib
o copy thư mục ch.heigvd.jpal vào thư mục extensions của gvSIG.
- Sửa tên gvSIG_1.1_PAL\bin\gvSIG\extensiones\com.iver.cit.gvsig\lib\fmap.jar thành gvSIG_1.1_PAL\bin\gvSIG\extensiones\com.iver.cit.gvsig\lib\fmap.jar.old
- Copy ch.heigvd.jpal\lib\fmap.jar vào gvSIG_1.1_PAL \bin\gvSIG\extensiones\com.iver.cit.gvsig\lib\fmap.jar
- Copy gvSIG.bat trong gvSIG_1.1_PAL\ deployWindow vào gvSIG_1.1_PAL\bin\
- Sử dung gvSIG.bat để khởi động gvSIG (thay vì gvSIG.exe)
Gán nhãn tự động không sử dụng  và sử dụng JPAL trong gvSIG
                Nhãn đặt ngoài đa giác lõm   Vị trí nhãn được cải thiện khi sử dụng JPAL
Kết Luận:
PAL là gói thư viện mã nguồn mở cho việc nâng cao hiệu quả và chất lượng gán nhãn tự động trong các ứng dụng GIS. Việc sử dụng PAL trong Quantum GIS và extJPAL trong gvSIG cho thấy khả năng tích hợp rất tốt của PAL vào các phần mềm GIS mã nguồn mở. Mặc dù tốc độ thực thi và khả năng tuỳ biến không thể so sánh với Maplex của ArcGIS, song PAL là một lựa chọn rất tốt cho cộng đồng GIS mã nguồn mở.
Share on :