DÂY LƯNG & VÍ DA CHẤT LƯỢNG CAO THƯƠNG HIỆU H2


Thu nhận và sử dụng dữ liệu MODIS phục vụ quản lý Lửa rừng tại Việt Nam