ArcGIS Engine

http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/CPP_VB6_VBA_VCPP_Doc/shared/engine/get_started/Graphics/discDistribute.JPG
ArcGIS Engine là phần mềm phát triển để tạo ra các ứng dụng GIS dựa trên yêu cầu cụ thể và được chạy trên Desktop. ArcGIS Engine là bộ lõi bao gồm các hợp phần để xây dựng các sản phẩm ArcGIS Desktop. Với ArcGIS Engine, bạn có thể xây dựng một ứng dụng riêng biệt hoặc phần mở rộng của những ứng dụng sẵn có để cung cấp giải pháp không gian cho cả người dùng GIS lẫn người không sử dụng GIS.
http://esri.de/graphics/products/arcgis/arcgisengine/runtime-diagram.jpg
ArcGIS Engine cung cấp những giao diện lập trình như (APIs) cho COM, .NET, Java, và C++. APIs không chỉ bao gồm những tài liệu chi tiết mà còn có hàng loạt các hợp phần làm cho các nhà lập trình viên dễ dàng hơn trong việc xây dựng một ứng dụng ArcGIS.
ArcGIS Engine cung cấp:

Cấu trúc GIS chuẩn, ArcObjects, trên đó họ phần mềm ArcGIS được xây dựng
Tiết kiệm chi phí trong khi sử dụng: chỉ một license ArcGIS Engine Runtime hay một ArcGIS Desktop trên một máy
Người phát triển dễ dàng điều khiển trên ActiveX, .NET và Java
Ngôn ngữ chuẩn như COM, .NET, Java, and C++ và nền Windows, Linux, Solaris
Mô hình đối tượng, tiện ích, mẫu và tài liệu cho người pháp triển 
Giới thiệu chi tiết và hướng dẫ sử dụng chi tiết về ArcGIS Engine độc giả Download tại Link:  
Cần soft liên hệ tại đây
Share on :