Ứng dụng Công nghệ Thông tin Địa lý (GIS) vào Quản lý Cây xanh đường phố ở Tp Đà Lạt

Đơn vị thực hiện: Trung tâm GIS Đà Lạt
Mục đích:
-        Quản lý được hệ thống cây xanh đường phố trong phạm vi thành phố Đà lạt.
-        Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát, chăm sóc cây xanh đường phố.
-        Giảm thời gian khai thác dữ liệu liên quan.
-        Nâng cao chất lượng quản lý hành chính về quy hoạch cây xanh đường phố.
Yêu cầu thực tế:
a.    Nội dung:
Hệ thống cung cấp đầy đủ thông tin về:
-        Vị trí cây xanh trên bản đồ.
-        Các thông tin về cây xanh.
-        Hình ảnh của cây xanh.
b.    Chức năng:
            Đáp ứng đủ các chức năng về tra cứu, thống kê, liệt kê, xem thông tin, hiển thị bản đồ..

Nguồn: http://www.dalatgis.vn

Share on :