Một số câu hỏi về kỹ năng RS/GIS

Dưới đây là các câu hỏi về khả năng của bạn sử dụng cộng nghệ GIS của ESRI, trong số các câu hỏi này có các câu hỏi được lấy ra từ đề thi mẫu cấp chứng chỉ của ESRI. Với 25 câu hỏi, bạn hãy thử trả lời trong vòng 35 phút.
1.      1. Để biên tập bản đồ mạng lưới giao thông trong một thành phố với mật độ dân số đông và cơ sở hạ tầng dày đặc. Cách thức nào sau đây được sử dụng để cải tiến tốc độ thực thi của bản đồ
a.      Chỉnh biểu tượng hiển thị của các đối tượng về format BMP
b.      Sử dụng các annotation
c.      Bỏ các chỉ mục không gian tại các vị trí có thể
d.      Thực hiện hiển thị theo tỉ lệ
2.      2. Một người sử dụng phần mềm ArcGIS có sẵn một tập các shapefile, người dùng cần tạo geodatabase topology cho tập dữ liệu này, người dùng nên làm như thế nào?
a.      Tạo geodatabase và đưa shapefile vào
b.      Tạo geodatabase, tạo dataset và đưa shapefile vào
c.      Copy tất cả các shapefile vào một thư mục
d.      Tạo geodatabase và đưa tất cả các shapefile vào một featureclass
3.        3. Trong ArcMap, font hiển thị trong phần Table Of Content (TOC) đang là font Unicode, người dùng muốn đổi sang font khác, chẳng hạn font .Vn-time, người dùng sẽ
a.      Không có cách nào chuyển đổi
b.      Cài đặt font cần hiển thị, vào chức năng Options của menu Tools để chỉnh font
c.      Cài đặt font cần hiển thị, vào chức năng Customize của menu Tools
d.      Cài đặt font cần hiển thị, chọn phải vào lớp cần hiển thị vào chọn Properties sau đó chỉnh font.
4.      4. Một tổ chức cần xây dựng một giải pháp để phân phối dữ liệu qua dịch vụ Web, giải pháp bao gồm tạo, lưu trữ và xuất bản dữ liệu, giải pháp có liên quan tới công nghệ ArcGIS Desktop, ArcSDE và ArcGIS server. Ai là người sẽ được yêu cầu để giải quyết vấn đề đụng độ của các lớp dữ liệu?
a.      Người quản trị dữ liệu
b.      Người đề xuất giải pháp
c.      Người quản trị Geodatabase
d.      Người quản trị hệ thống
5.      5. Muốn tra cứu các yêu cầu về hệ thống khi triển khai các sản phẩm Desktop,  Workgroup hoặc Enterprise ta có thể tra cứu tại:
a.      ESRI services
b.      About ESRI
c.      ArcGIS resource center
d.      ESRI industry overview
6.      6. Biến môi trường nào cần có khi cài đặt ArcSDE
a.      ARCGISHOME
b.      AGSHOME
c.      SDEHOME
d.      INSTALLHOME
7.       7.Thao tác nào cần làm trên bảng dữ liệu không gian khi sử dụng ArcSDE và Geodatabase để cho phép nhập và hiệu chỉnh dữ liệu
a.      Đăng ký các bảng trong ArcSDE và Geodatabase
b.      Reset lại hệ tọa độ trong bảng không gian tương ứng
c.      Reset lại quyền của các người dùng truy cập vào dữ liệu
d.      Tài lập lại các role của bảng dữ liệu
8.        8. Một người quản trị cần cài đặt ArcGIS server để cung cấp dịch vụ cho ứng dụng Web mà người dùng có thể tạo ra các polygons “driver-time” trên bản đồ. Phần Extension nào cho ArcGIS server cần cài đặt?
a.      Geostatistic analyst
b.      Network analyst
c.      Workflow manager
d.      Spatial analyst
9.        9. Trong ArcGIS server, khi nào người quản trị nên thiệt lập số lượng kết nối ít nhất xuống mức 0
a.      Khi dịch vụ được sử dụng thường xuyên
b.      Khi dịch vụ ở dạng công cộng
c.      Khi dịch vụ có các chức năng được custumize
d.      Khi dịch vụ kết nối vào Geodatabase
10.  10. Kết quả sẽ đạt được như thế nào khi một lập trình viên sử dụng câu lệnh IFeatureLayerDefinition.DefinitionExpression trên bản đồ
a.      Tất cả các đối tượng đang được chọn của lớp dữ liệu sử dụng câu lệnh này sẽ bị xóa
b.      Một con trỏ (cursor) được tạo ra để chỉ tới các đối tượng chọn
c.      Chỉ các đối tượng của biểu thức truy vấn được hiển thị
d.      Chỉ các đối tượng của biểu thức truy vấn được chọn
11. Quan sát kỹ hình vẽ sau
Biểu tượng được khoanh tròn tương ứng với tool hoặc command, người lập trình sử dụng ProgID nào sau đây
a.      esriControls.ControlsPageZoomInTool
b.      esriControls.ControlsMapFullExtentCommand
c.      esriControls.ControlsMapZoomInTool
d.      esriControls.ControlsMapPanTool
1.      12. Trên bản đổ có các lớp dữ liệu sau: đường hẻm, đường phố và đường cao tốc. Khi phóng nhỏ bản đồ nhìn các đường này trở nên rất rối rắm , giải pháp để hiển thị cho phù hợp trong trường hợp này là.
a.      Sử dụng biểu tượng hiển thị theo mức
b.      Thay đổi biểu tượng để chúng bé hơn
c.      Thiệt lập độ trong suốt 50%
d.      Thiết lập hiển thị theo tỉ lệ
2.      13. Công nghệ ArcGIS nào được dùng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu trên một hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa người dùng
a.      ArcEngine
b.      ArcMap
c.      ArcGIS Explorer
d.      ArcSDE
3.      14. Quan sát bảng dữ liệu sau
Sử dụng công cụ Select By Attribute, người sử dụng có thể thực hiện phép truy vấn nào sau đây?
a.      Truy vấn các bang ở miền Tây với tốc độ gia tăng xuất khẩu ngô (corn), lớn nhất trong 20 năm qua
b.      Truy vấn các bang có dân số (Pop) gần với số dân ở châu Âu nhất vào năm 1990
c.      Truy vấn các bang có mật độ dân số ít hơn 20 người trên dặm vuông
d.      Truy vấn các bang có tên bắt đầu với ký tự “C” và giáp bờ biển.
1.       15. Động tác để đổi tên của một file Geodatabase là
a.      Sử dụng chức năng Rename trong công cụ Geoprocessing
b.      Vào Windows Explore đổi tên
c.      Đổi tên trong TOC của ArcMap
d.      Đổi tên file trong ArcCatalog
2.       16. Trên bản đồ hiện có các lớp dgt (dạng đường), thua(dạng vùng), hanhchinh (dạng vùng). Thứ tự các lớp trong TOC từ trên xuống dưới như sau hanhchinh, dgt, thua. Như vậy người dùng không thấy được lớp thua và lớp dgt. Nếu không muốn thay đổi thứ tự của các lớp trong TOC, cách làm nào sau cho phép người dùng nhìn thấy lớp thua và lớp dgt.
a.      Thiết lập thuộc tính transparent của lớp thua là 50%
b.      Thiết lập thuộc tính transparent của lớp thua và lớp dgt là 50%
c.      Thiết lập thuộc tính transparent của lớp thua là 100%
d.      Thiết lập thuộc tính transparent của lớp hanhchinh là 50%
17. Trong ArcMap, chức năng Tooltip của một lớp dữ liệu sử dụng trường dữ liệu nào trong lớp dữ liệu để hiển thị.
a.       Trường thuộc tính mà được thiết lập là Primary
b.      Trường thuộc tính có kiểu dữ liệu dạng chuỗi
c.      Trường thuộc tính dùng để đặt nhãn
d.      Trường thuộc tính nằm đầu tiên trong bảng thuộc tính
2.         18. Trong chức năng truy vấn theo không gian Select By Location, thuật toán  “are identical to” có nghĩa là
a.      Truy vấn ra các đối tượng giống nhau về hình học
b.      Truy vấn ra các đối tượng giống nhau về hình học và về thuộc tính
c.      Truy vấn các đối tượng nằm gần nhau có chung biên
d.      Truy vấn các đối tượng nằm gần nhau có chung cạnh
3.       19. ArcGIS  không hỗ trợ đọc (hiển thị) định dạng dữ liệu nào sau đây
a.      Tab của Mapinfo
b.      Dwg của Autocad
c.      dgn của Microstation
d.      Mdb của MS Access
4.         20.  Khi người dùng khởi động chức năng số hóa dữ liệu Start Editing trong thanh Editor, xuất hiện lỗi sau: "No data sources in the map are registered as versioned or you lack privilages to modify data..." điều này người dùng có thề suy diễn nguồn dữ liệu đang cần số hóa ở dạng
a.      Shapefile và đặt trong thư mục không cho phép số hóa
b.      Coverage và đặt trong thư mục không cho phép số hóa
c.      File geodatabase
d.      Geodatabase và ArcSDE
5.       21. Khi dùng ArcCatalog để tạo một lớp dữ liệu dạng Geodatabase, (các) trường dữ liệu nào sau đây bắt buộc phải có
a.      FID
b.      ObjectID
c.      ShapeID
d.      FID và ObjectID
6.      22. Quan sát hình sau đây, đây là một phần của thanh công cụ Tools mà khá quen thuộc với bạn trong ArcGIS Desktop


Bạn hãy cho biết ở phần thanh công cụ này có bao nhiêu tool và bao nhiêu command
a.      2 tool và 5 command
b.      3 tool và 4 command
c.      4 tool và 3 command
d.      5 tool và 2 command

1.           23. .Để đăng ký tọa độ cho ảnh trong ArcGIS Desktop, ta nên sử dụng thanh công cụ nào sau đây.
a.      Thanh công cụ Georeferencing
b.      Thanh công cụ Editor
c.      Thanh công cụ ModelBuilder
d.      Thanh công cụ Drawing
24. Sử dụng ArcGIS Server for the Microsoft .NET để tạo một ứng dụng WebGIS, ứng dụng WebGIS này có thể được sinh mã bằng những ngôn ngữ lập trình nào?
a.      VB.net và Java
b.      Java và C#
c.      C#  và Visual C++
d.      VB.net và C#
2.       25. Extension nào hỗ trợ số hóa dữ liệu từ bản đồ giấy?
a.      ArcReader
b.      ArcPress
c.      ArcScan
d.      Maplex
Bạn đã hoàn tất các câu trả lời, bạn có thể liên hệ xem đáp án tại đây 
Nguồn: http://ungdungmoi.com
Share on :