Global Mapper 13.0

 
Có thể sử dụng được hầu hết các kiểu định dạng dữ liệu thông thường như: DLG-O, DRG, DOQ, DEM, DGN, DTED, DXF, SDTS DLG, SDTS DEM, ECW, MrSID, ESRI Shapefiles, E00, MapInfo MIF/MID, MapInfo TAB/MAP, GTOPO30, TerrainBase, SRTM, ETOPO2, ENVI DEM, JPG, PNG, BIL, BSQ, BIP, XYZ, Tiger/Line, Arc Vector Coverages, VPF (VMAP, DNC), S-57, ADRG, ASRP, CADRG, CIB, JPEG2000, GIF, NOS/GEO, Garmin PCX5, GPX (GPS eXchange Format), OziExplorer WPT/PLT, ASTER DEM (HDF and GeoTIFF formats), ASTER L1A/L1B imagery, Zmap Plus Grids, LIDAR LAS, Marplot MIE, DHM (Swiss DEM), MODIS imagery, NTF Grids, MapTech Topo/Aerial Maps, Idrisi RST, JDEM, SEGP1, CompeGPS,...

- Cung cấp miễn phí toàn bộ ảnh vệ tinh và bản đồ địa hình Hoa Kỳ trong phạm vi ứng dụng

- Ứng dụng 3D trong việc nhập dữ liệu độ cao, số hoá các dữ liệu và hình ảnh

- Bạn có thể thiết lập lại phép chiếu, kết hợp dữ liệu raster và dữ liệu độ cao.

- Ứng dụng số hoá: bạn có thể số hoá dạng (vùng, đường, điểm).

- Ứng dụng GPS: bạn có thể nhập dữ liệu từ một máy GPS qua cổng serial hoặc USB.

- Global Mapper giúp khách hàng có thể chuyển đổi chính xác hệ thống phép chiếu và các mốc tính toán.

Global Mapper 13 DC 12092011 (x86/x64)
Global Mapper 13 DC 12092011 (x86/x64) | 49/42 Mb
 - Bạn có thể xuất dữ liệu theo kiểu vector, raster và dữ liệu độ cao theo các khuân dạng dưới đây:

    * Dữ liệu Vector (i.e. DLGs, Shapefiles, DXF,...):
          o Arc Ungenerate format
          o AutoCAD DXF format
          o CDF format
          o CSV format
          o DGN format
          o ESRI Shapefile format
          o Garmin PCX5 TRK and WPT formats
          o GPX (GPS eXchange Format)
          o KML/KMZ (Google Earth) formats
          o InRoads ASCII format
          o Landmark Graphics format
          o Lowrance USR format
          o MapGen format
          o MapInfo MIF/MID format
          o MatLab format
          o MOSS format
          o NIMA ASC format
          o PLS CADD XYZ Grid file format
          o Simple ASCII Text format
          o Surfer BLN format
          o SVG (Scalable Vector Graphic) format
          o Tsunami OVR format
          o USGS DLG-O format
    * Dữ liệu Raster (i.e. DRGs, DOQs,...):
          o BIL/BIP/BSQ formats
          o ECW format
          o Erdas Imagine format
          o GeoTIFF format
          o Idrisi format
          o JPG format
          o PNG format
    * Dữ liệu độ cao (i.e. DEMs, ...):
          o Arc ASCII Grid format
          o BIL format
          o BT (Binary Terrain) format
          o DXF (3D-point, 3D-mesh, and 3D-face) formats
          o Erdas Imagine format
          o Float/Grid file format
          o Geosoft Grid format
          o GeoTIFF DEM format
          o Gravsoft Grid format
          o Idrisi format
          o Leveller Heightfield file format
          o MapMaker Terrain file format
          o Optimi Terrain file format
          o PLS CADD XYZ Grid file format
          o RockWorks Grid format
          o STL format
          o Surfer Grid (ASCII and binary) formats
          o Terragen Terrain file format
          o USGS DEM format
          o VRML format
          o XYZ ASCII Grid format
          o Zmap Plus Grid format
      - Bạn có thể sửa các ảnh khuân dạng JPG, TIFF, PNG và ghi lại kết quả theo khuân dạng mới có thêm tính chất địa lí.
      - Bạn có thể tạo đường bình độ từ dữ liệu độ cao và xuất chúng theo khuân dạng xuất của vector.
      - Tự động tính toán và tạo lưới chiếu 3D cho toàn bộ hệ thống dữ liệu.
      - Còn rất nhiều các tính năng khác
       độc giả download software tại link: DOWNLOAD
Share on :