Đặt nhãn với nhiều giá trị trong ArcMap

ArcMap hỗ trợ đặt nhãn của một đối tượng bằng nhiều giá trị trong nhiều trường thuộc tính khác nhau
Trong trường hợp sau ta thử đặt nhãn cho lớp Country với hai giá trị cần hiển thị là tên nước và dân số.

      -         Trong hộp thoại Layer properties, chọn tab Labels
-         Chọn vào Label features in this layer
 
-         Trong Text String nhấn vào Expression…
-         Hộp thoại Label Expression cho phép ta đặt nhãn theo một biểu thức được định nghĩa
-         Để đặt nhãn với trường tên nước và dân số ta chọn trường CNTRY_NAME nối với trường POP_CONTRY theo dạng [CNTRY_NAME]  & " " & [POP_CNTRY]

-         Nhấn OK, và nhấn OK một lần nữa ta quan sát nhãn đã được đặt trên bản đồ
 
-         Biểu thức sau cho phép bạn đặt nhãn theo tên nước và dân số trên 2 dòng khác nhau và ghi rõ chú thích: "Quốc gia: " & [CNTRY_NAME]  & vbNewline  & "Dân số: " & [POP_CNTRY]
-         Trong ArcMap, biểu thức đặt nhãn được viết bằng ngôn ngữ VBScript hoặc Jscript, sử dụng một trong hai ngôn ngữ này bạn có thể viết các hàm để đặt nhãn cho các đối tượng trên bản đồ một cách linh động hơn.
Theo giáo trình ArcGIS cơ bản - Trung tâm GIS Ứng Dụng Mới
Share on :