FME 2010

Chuyển đổi qua lại được giữa hệ tọa độ VN-2000 với các hệ tọa độ khác (ví dụ WGS-84) và chuyển đổi dữ liệu GIS sang các hệ thống software khác nhau không bị lỗi và đảm bảo dữ liệu thuộc tính CSDL. Đây là một vấn đề khó khăn với các bạn tìm hiểu GIS. Khắc phục điều này tôi xin chia sẻ với các độc giả phần mềm FME 2010, CLIMATE GIS đã test thử trên Win XP Pro chạy rất tốt.
Cần soft liên hệ tại đây 
Share on :