Atlas điện tử tỉnh Lào Cai

Atlas điện tử Lào Cai là một sản phẩm dạng multimedia webmap-Đây là dạng sản phẩm chạy trên các trình duyệt web, có thể đặt vào máy chủ Server - tích hợp lên các hệ thống mạng (LAN, WAN, Internet,...), chia sẻ đa người dùng.
Website bản đồ điện tử Lào Cai gồm: 6 trang (Trang chủ, Giới thiệu về Atlas điện tử Lào Cai, Giới thiệu chung về tỉnh Lào Cai, Một số hình ảnh về tỉnh Lào Cai, Hướng dẫn sử dụng, Nội dung bản đồ).
1. Trang chủ:
Ảnh: Trang chủ của Atlas điện tử tỉnh Lào Cai
Muốn truy cập vào để xem một bản đồ nào đó, thực hiện như sau:
Trong giao diện "Trang chủ" ở mục "Danh sách bản đồ", nhấn chuột vào Tên đơn vị hành chính cần xem bản đồ. Tiếp đó, quan sát thấy trong hộp "Danh sách chuyên đề" sẽ thể hiện các chuyên đề của đơn vị hành chính đó, nhấn vào một chuyên đề cần xem.bản đồ. Sau khi đó, trang Nội dung của bản đồ sẽ được thể hiện.
Đối với cấp xã/phường/thị trấn/thị xã, nhấn chuột vào tên thành phố/huyện -> Khi đó tên các xã/phường/thị trấn/thị xã của thành phố/huyện đó sẽ xuất hiện ngay dưới. Nhấn chuột vào tên xã, quan sát hộp "Danh sách chuyên đề", nhấn chọn vào chuyên đề cần xem bản đồ. Sau đó, trang Nội dung bản đồ sẽ được thể hiện.
Ví dụ: Muốn xem bản đồ Hành chính của tỉnh Lào Cai, thực hiện: Trong hộp "Danh sách bản đồ", nhấn chuột vào "TỈNH LÀO CAI" -> trong hộp "Danh sách chuyên đề", nhấn chuột vào mục "Hành chính Lào Cai".
Muốn xem bản đồ Địa hình của xã Bản Liền (huyện Bắc Hà), thực hiện: Trong hộp "Danh sách bản đồ", nhấn chuột vào "HUYỆN BẮC HÀ", tiếp đó nhấn chuột vào "Xã Bản Liền" -> trong hộp "Danh sách chuyên đề", nhấn chuột vào mục "Địa hình xã Bản Liền".
2. Trang "Nội dung bản đồ":
Ảnh: Trang hiển thị một chuyện đề trong atlas
+ Logo và Tiêu đề Atlas điện tử Lào Cai
Ảnh: Biểu tượng của Atlas
+ Nút nhấn trở về "Trang chủ" | Nút nhấn "Trợ giúp "
+ Tên bản đồ | Nút ẩn/hiển thị khối chức năng (Danh sách bản đồ, Quản lý các lớp bản đồ, Lời giới thiệu, Phim tư liệu/nhạc/ảnh, Bảng chú giải)
+ Chức năng chọn để mở xem một bản đồ và các thông tin đi kèm bản đồ tương ứng được mở. Mỗi một bản đồ được mở thì các công cụ, chức năng liên quan đến bản đồ đó cũng được kích hoạt cho bản đồ đó (phóng to, thu nhỏ, ..., quản lý các lớp, bảng chú giải). Đồng thời các thông tin (lời giới thiệu, phim tư liệu/nhạc/ảnh) tương ứng cũng sẽ được mở đính kèm với bản đồ đó để giới thiệu về đơn vị hành chính đó (tỉnh/huyện/xã). 
Ảnh: Danh sách đơn vị hành chính trong tỉnh và các chuyên đề tương ứng
+ Chức năng bật/tắt các lớp có trong bản đồ (Nhấn vào hộp tick để bật/tắt lớp):
Ảnh: Hiển thị các lớp trong một bản đồ
+ Chức năng xem và nghe thông tin giới thiệu về đơn vị hành chính (tỉnh/huyện/xã) có bản đồ đang mở:
Ảnh: Chức năng hiển thị thông tin của đơn vị hành chính
Nhấn vào Nút "Xem chi tiết" để mở cửa sổ hiển thị đầy đủ nội dung giới thiệu.
Ảnh: Xem chi tiết thông tin của một đơn vị hành chính
+ Chức năng Xem, Nghe nhạc, phim tư liệu, hình ảnh giới thiệu về đơn vị hành chính (tỉnh/huyện/xã) có bản đồ đang mở:
Ảnh: Dữ liệu phim, nhạc, ảnh đi kèm
Nhấn chuột vào Tiêu đề của các nội dung để Xem/Nghe
Ảnh: Hiển thị chức năng xem dữ liệu Media (Phim, Nhạc, Ảnh)
Nhấn chuột vào Nút nếu muốn download nội dung tương ứng về máy.
+ Chức năng xem bảng giải thích về các ký hiệu được sử dụng trong bản đồ đang mở:
Ảnh: Hiển thị bảng chú giải trong bản đồ
3. Các công cụ điều khiển bản đồ
Ảnh: Các công cụ chính điều khiển bản đồ
+ Chức năng phóng to/thu nhỏ bản đồ:
Để phóng to hoặc thu nhỏ bản đồ, Nhấn chuột vào công cụ cần dùng, một biểu tượng hình kính lúp sẽ xuất hiện đi theo con trỏ chuột. Di con trỏ chuột vào vùng bản đồ, nhấn chuột (hoặc khoanh một vùng) để phóng to/thu nhỏ.
+ Chức năng di chuyển bản đồ:
Nhấn chuột vào các nút mũi tên để dịch chuyển bản đồ sang các hướng khác nhau.
Để dịch chuyển bản đồ tự do, Nhấn chuột vào công cụ hình bàn tay, một biểu tượng hình bàn tay sẽ xuất hiện đi theo con trỏ chuột. Di con trỏ chuột vào vùng bản đồ, nhấn chuột để tóm lấy bản đồ và dịch chuyển đi theo ý muốn.
+ Chức năng đo khoảng cách:
Nhấn chuột vào công cụ đo khoảng cách, di chuyển chuột vào vùng bản đồ -> Nhấn vào vị trí điểm bắt đầu đo, di chuyển đến vị trí điểm cần đo và nhấn chuột (di chuyển tiếp và nhấn chuột nếu muốn đo liên tiếp nhiều đoạn). Nhấn đúp chuột để xem kết quả đo được. 
Ảnh: Đo khoảng cách trên bản đồ
+ Chức năng xem thông tin thuộc tính của đối tượng trong bản đồ:  
Nhấn chuột vào công cụ xem thông tin, di chuyển chuột vào vùng bản đồ -> Nhấn vào đối tượng cần xem thông tin (ký hiệu, đường, điểm nào đó, ... trên bản đồ). Một hộp thông tin sẽ xuất hiện thể hiện các thông tin thuộc tính của đối tượng đó:
Ảnh: Hiển thị thông tin của một đối tượng trên bản đồ
+ Chức năng dịch chuyển bản đồ đến vị trí chính giữa vùng nhìn bản đồ:
Nhấn chuột vào công cụ, di chuyển chuột vào vùng bản đồ -> Nhấn vào vị trí cần dịch chuyển tâm đến giữa vùng nhìn.
+ Chức năng ẩn/hiển thị nhanh hộp "Quản lý Các lớp", hộp "Bảng chú giải":
+ Thước tỷ lệ (Cho biết tỷ lệ bản đồ so với thực tế đo đạc được):
Nguồn: http://bando.laocai.gov.vn
Share on :