Bắt đầu với MapServer & Webgis


Site Admin

Joined: Tue Apr 22, 2008 1:04 am

Posts: 101


- Bước 1: Download MapServer tại The board requires you to be registered and logged in to view links.

- Bước 2: Unzip thư mục MS4W vào thư mục gốc (ví dụ C:\ms4w)

- Bước 3: Chạy /ms4w/apache-install.bat để cài MS4W Apache Web Server (dưới dạng service)

Cấu trúc thư mục ms4w:

o ms4w/ : thư mục chính

o ms4w/Apache : Chứa các file cài đặt Apache.

o ms4w/apps: chứa các web application.

o ms4w/gdaldata: Hỗ trợ định dạng GDAL.

o ms4w/gdalplugins: Các dll cần cho gdal plugin.

o ms4w/httpd.d: Chức các file cấu hình Web application.

o ms4w/proj: Cài đặt của thư viện PROJ4.

o ms4w/python: Chứa các file Python.

o ms4w/tmp: Chứa các file tạm trong quá trình thực thi.

o ms4w/tmp/ms_tmp: Chứa các file tạm trong quá trình tương tác bản đồ (các hình ảnh đựơc tạo ra bơi Mapserver khi có một Map Request).

o ms4w/tools: Chứa các công cụ hữu ích như gdal/ogr utilities, mapserver utilities.

- Bước 4: Test MS4W Apache Web Server bằng cách gõ The board requires you to be registered and logged in to view links. trong Web browser. Nếu thành công sẽ xuất hiện home page của Mapserver.

- Bước 5: Cài đặt thử nghiệm Web application tại The board requires you to be registered and logged in to view links., (Ví dụ Chameleon, Mapbender, Maplap,…). Ví dụ chọn Mapbender.

- Bước 6: Sau khi tải Mapbender, unzip vào C:\ (Ổ đĩa cài đặt ms4w). Sau khi unzip thành công:

o Thư mục mapbander đựơc tạo ra và lưu trữ trong /ms4w/apps/

o Tập tin cấu hình mapbender httpd_mapbender.conf đựơc tạo ra trong /ms4w/httpd.d/

- Bước 7: Test MS4W Apache Web Server bằng cách gõ The board requires you to be registered and logged in to view links. trong Web browser. Nếu thành công sẽ xuất hiện home page của Mapbender trong trình duyệt. Tuy nhiên Mapbender vẫn chưa sẵn dùng mà cần phải thực hiện nốt các bước sau:

- Bước 8: Vào PostgreSQL/PgAdmin tạo một database mới với encoding là utf8 (ví dụ đặt tên là Mapbuilder), chạy các script tạo CSDL trong C:\ms4w\apps\mapbender\resources\db\postgresql\ và khởi tạo dữ liệu ban đầu trong utf8\pgsql_data.sql. (Làm tương tự khi muốn test trên MySQL).

- Bước 9: Mở file /ms4w/apps/mapbender/conf/mapbender.conf để chỉnh sửa các thông số câu hình kết nối DBMS đến PostgreSQL:

define("DBSERVER", "");

define("PORT", "5432");

define("DB", "");

define("OWNER", "");

define("PW", "");

Được cấu hình lại như sau:

define("DBSERVER", "localhost");

define("PORT", "5432"); // mặc định khi cài PostgreSQL

define("DB", "Mapbender"); // Vừa tạo

define("OWNER", "postgres"); // mặc định khi cài PostgreSQL

define("PW", "postgres"); // mặc định khi cài PostgreSQL- Bước 10: login vào Mapbender với user name và password là “root”


- Chọn gui

Theo MathGIS
Share on :