VN2000 và WGS84 đối với ảnh GeoTiff trong Geoserver


Trong quá trình đưa ảnh GeoTiff vào Geoserver , nhận thấy tọa đọ của ảnh lệch rất lớn đối với ảnh của Google khi xem trên Google Earth (khoảng trên 200 mét). Như hình vẽ ở dưới các bạn sẽ thấy con sông ở hai ảnh lệch nhau rất nhiều


Mặc dù không tin anh bạn Google lúc nào cũng đúng như với khoảng cách trên thì đáng lo ngại. Tôi rà soát lại tất cả các quy trình xử lý của mình thì thấy có các vấn đề sau:
- GeoTiff không chứa tham số TOGWS84 trong header của mình. Cái này muốn biết thì dùng gdalinfo.
- Sử dụng epsg.properties trong thư mục data\user_projections của Geoserver để khai báo hệ quy chiếu VN2000 với tham số TOWGS84. Sau đó gán hệ tọa độ này cho file Geotiff đã đăng ký. Kết quả khi xem trên Google Earth thấy không cải thiện chút nào. Như vậy trong quá trình xử lý reproject giữa VN2000 và hệ tọa độ địa lý WGS84, Geoserver lờ đi tham số TOWGS84.
Hệ tọa độ VN2000 được khai báo trong file epsg.properties như sau:

2000105=PROJCS["VN2000-105",GEOGCS["WGS 84",DATUM["World Geodetic System 1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.2572235630115],TOWGS84[-191
.90441429,-39.30318279,-111.45032835,-0.00928836,0.01975479,-0.00427372,1.000000252906
278
],AUTHORITY["EPSG","6326"]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",105],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["METER",1]]
Như vậy, muốn chuyển sang WGS84 phải tìm cách khác. Dùng gdalwrap như sau:

D:\FW\bin>gdalwarp -s_srs "+proj=utm +zone=48 +ellps=intl +units=m +towgs84=-191
.90441429,-39.30318279,-111.45032835,-0.00928836,0.01975479,-0.00427372,1.000000252906
278 +no_defs" -t_srs EPSG:4326 -co TFW=YES -r near d:\c4867c.tif d:\c4867c_wgs84
.tif


Kết quả khi xem c4554d_wgs84.tif trên Google Earth thì thấy khá chồng khít với nền ảnh Google. Độ lệch khoảng 30 mét (có thể tôi chỉ đưa 3 tham số chuyển đổi hệ quy chiếu, thay vì 7 tham số). Xem kết quả dưới đây:


Khá hài lòng với kết quả đạt được nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm phía trước.
Share on :