PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHÂN VÙNG NHẠY CẢM MÔI TRƯỜNG

Bản đồ phân vùng động đất trên lãnh thổ Việt Nam
1.CÁC KHÁI NIỆM, ĐỊNH NGHĨA
2.QUAN ĐIỂM VỀ VÙNG NHẠY CẢM MÔI TRƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI
3.CÁC LOẠI VÙNG NHẠY CẢM MÔI TRƯỜNG
4.CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẠY CẢM
Tài liệu Download
Share on :