Một số vấn đề cần xử lý khi ghép ảnh

1. Sau khi đăng ký các ảnh Geotiff vào trong Geoserver. Dùng Openlayers (có sẵn trong Geoserver - Layers Preview) ta sẽ có hình tương tự như sau:

Các ảnh viễn thám sau khi nắn chỉnh, xử lý có thể xuất hiện các vùng có màu đen như trên. Các vùng này thường được gọi là NoData. Nếu chỉ là 1 ảnh thì không nói làm gì nhưng nếu ghép nhiều ảnh vào với nhau, vùng nodata này sẽ che các thông tin của ảnh liền kề.
Như hình vẽ trên, ta thấy vùng nodata(màu đen) đã che các ảnh ở dưới.
Vấn đề là làm sao cho vùng nodata (value=0,0,0) trở nên trong suốt khi đó các thông tin ảnh nằm dưới sẽ được nhìn thấy.
Cách làm: dùng Gdalwarp (cần xem thêm các tham số của Gdal tại link này)

gdalwarp -srcnodata 0 -dstalpha geo_c4854d.tif geo_c4854d_alpha.tif

Kết quả ta sẽ có file geo_c4854d_alpha.tif với các vùng nodata đã được thấy trong suốt.
Sau khi đăng ký trong Geoserver ta sẽ có kết quả như sau:

2. Trong quá trình làm nhận thấy, có nhiều ảnh có nhiều kênh trong khi đó mình chỉ cần lấy 3 kênh Green, Blue, Red có số thứ tự là 1,2,3 . Cách làm như sau:

gdal_translate -b 1 -b 2 -b 3 multi_band.tif GRB_band.tif

3. Muốn cắt 1 file GeoTiff thuộc loại BigTiff thành nhiều file nhỏ hơn thì dùng lệnh sau:

gdal_translate -srcwin 0 0 17900 14895 bigtiff.tif d:\geo_test_part1.tif
Share on :