Đa dạng sinh học, Biến đổi khí hậu, và Các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs)

 ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: MỐI LIÊN QUAN TỚI ĐÓI NGHÈO
Biến đổi khí hậu đang đe dọa sự đa dạng sinh học, cản trở việc hoàn thành Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc (LHQ). Bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái có ý nghĩa quan trọng đối với việc giảm tính dễ tổn thương của con người trước sự biến đổi khí hậu và hoàn thành các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (MDGs).
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ 1: XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO
Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đầu tiên là nhằm xoá đói giảm nghèo tận gốc vào năm 2015. Những mục tiêu cụ thể trong Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ 1 bao gồm việc giảm một nửa dân số (i) đang sống ở mức thu nhập dưới một đô la một ngày và (ii) đang gặp phải đói nghèo...

Tài liệu: DOWNLOAD
Share on :