Chuyển đổi ảnh từ VN2000 sang WGS84, so sánh với Google

Bối cảnh: Bộ ảnh SPOT5 dạng Geotiff, hệ tọa độ VN2000 được tính chuyển bằng Gdal. Sau đó so sánh với ảnh vệ tinh Google bằng phần mềm Google Earth. Sử dụng 7 tham số chuyển đổi do tối nằm mơ thấy :))

Sử dụng lệnh sau:

D:\FW\bin>gdalwarp -s_srs "+proj=utm +zone=48 +ellps=intl +units=m +towgs84=-210.90441429,-39.30318279,-55 +no_defs" -t_srs EPSG:4326 -co TFW=YES -r near d:\vn2000_geotiff.tif d:\wgs84_geotiff.tif

Kết quả khu bắc Tp.HCM:


  Độ lệch giữa ảnh Google và SPOT5 (dược chuyển từ VN2000 sang WGS84) khoảng dưới 10 mét.

Khu Cà Mau:

Độ lệch giữa ảnh Google với SPOT5 (được chuyển đổi từ VN2000 sang WGS84) dưới 20 mét
Share on :