Học ứng dụng (Bản đồ số) Size: 2.96 MB
Type: .pdf
Donwload: Học ứng dụng (Bản đồ số)
Học ứng dụng (Bản đồ số)
Bài giảng môn học Tin Học Ứng Dụng được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về bản đồ số, các phương pháp thành lập bản đồ số, tổ chức dữ liệu, cấu trúc dữ liệu bản đồ số và chuẩn hóa dữ liệu bản đồ số.
Chương 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ
Chương 2: Mô hình dữ liệu bản đồ
Chương 3: Chuẩn hoá dữ liệu bản đồ
Chương 4: Hệ thống phần mềm chuẩn lập bản đồ
Phần thực hành
Phần phụ lục
Share on :