Ứng dụng GIS và Viễn Thám (RS) trong dư báo sạt lở đất


Nội dung đề tài: Trình bày về phương pháp lập bản đồ
nhạy cảmsạt lở đất bằng cách sử dụng vệ tinh thămdò và
hệ thống thông tin địa lý.
Chuẩn bị:
 Vị trí phân tích và thực hiện mô hình: Một phần Himalaya Darjeeling
 Ảnh vệ tinh IRS
 Số liệu thực địa
 Các bản đồ thông tin khác đã có từ trước
 Các yếu tố địa hình quan trọng gây nên sạt lở
 Dữ liệu đại diện cho các điều kiện địa chất, địa hình, thủy văn
 Kết quả:
 Bản đồ các khu vực có nguy cơ lở đất theo bốnmức phân loại: Cao, Trung Bình, Thấp và RấtThấp

Link
Download
Share on :