DÂY LƯNG & VÍ DA CHẤT LƯỢNG CAO THƯƠNG HIỆU H2


Lâm nghiệp và biến đổi khí hậu ở Việt Nam - Các thách thức, cơ hội và yêu cầu vốn


Các nội dung chính
Các yêu cầu thích ứng
Các phương án giảm thiểu
Các cơ hội cho Việt Nam trong bối cảnh
tài chính quốc tế cho biến đổi khí hậu
Tài liệu 

Bản quyền © Climate GIS, Chịu trách nhiệm xuất bản: Trần Văn Toàn, Mail: climategis@gmail.com, Hotline: +84 979 91 6482