Lâm nghiệp và biến đổi khí hậu ở Việt Nam - Các thách thức, cơ hội và yêu cầu vốn


Các nội dung chính
Các yêu cầu thích ứng
Các phương án giảm thiểu
Các cơ hội cho Việt Nam trong bối cảnh
tài chính quốc tế cho biến đổi khí hậu
Tài liệu 
Share on :