GIỚI THIỆU KỸ THUẬT VIỄN THÁM GIS

Vệ tinh
Hoạt động Vệ Tinh
Vùng chụp
Kỹ thuật viễn thám là một kỹ thuật đa ngành, nó liên kết nhiều lĩnh vực khoa học và kỹ thuật khác nhau trong các
công đoạn khác nhau như:
- Thu nhận thông tin;
- Tiền xử lý thông tin;
- Phân tích và giải đoán thông tin;
- Đưa ra các sản phẩm dưới dạng bản đồ chuyên đề và tổng hợp.
Download về thưởng thức nhé.
Pass: trantoan
Share on :