HỆ TOẠ ĐỘ DÙNG TRONG GISTất cả các dữ liệu địa lý trong GIS phải được xác định trong một hệ quy chiếu thống nhât > chính là một số hữu hạn các hệ thống toạ độ.Hệ thống toạ độ phổ biến và tiện lợi nhất được dùng trong GIS là hệ toạ độ toàn cầu. Tài liệu cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản về hệ tọa độ được sử dụng trong GIS. Download về và trải nghiệm.
Pass: trantoan
Share on :