Giải Đoán - Phân Loại - RS

Ảnh RS
Ảnh RS
Ghép Mảnh
Ảnh RS Phân loại
Phân Loại
Trong quá trình thẩm định một đối tượng nghiên cứu bằng công nghệ GIS-RS thì công đọa giải đoán và phân loại ảnh RS là rất quan trọng nó đảm bảo tính chính xác và độ sát thực của dự án. Nhằm cung cấp kiến thức về giải đoán và phân loại ảnh RS tôi xin cung cấp tài liệu Giải đoán-Phân loại.
Download về và cùng trải nghiệm
Pass: trantoan
Share on :