cách sử dụng Arcview 3D Analyst

việc xử lý vμ hiện thị dữ liệu không gian 3 chiều. 3D Analyst thực hiện một dãy các hoạt động sau. Tạo bề mặt thực tế từ dữ liệu của nhiều nguồn đầu vào
Xác định độ/đai cao ở bất kỳ vị trí nào trên bề mặt
Phân tích bề mặt
 Tìm kiếm các giá trị tại một vị trí quan sát trên bề mặt
Tính toán diện tích v5 thể tích khác nhau từ hai bề mặt
Trình bμy vμ hiển thị bề mặt trong không gian 3 chiều
3 D Analyst cho phép bạn sử dụng để tạo TINs từ bất kỳ sự phối hợp dạng điểm, đường và vùng cũng
như từ Grid. Có rất nhiều nguồn được sử dụng giá trị Z:
- Nguồn từ đường bình độ và điểm độ cao
- Nguồn từ ảnh viễn thám: không ảnh, vệ tinh và Radar
- Nguồn điều tra từ GPS…

Share on :