Bình Sai Lưới GPSTrong khuôn khổ cuốn sách này tác giả trình bầy sử lý số liệu đo GPS nội nghiệp. Bình sai Lươid GPS Sách gồm 3 chương:
Chương I   : Giới thiệu chung
Chương II  :Các bước thực hiện bình sai
Chương III : Xem kết quả bình sai
Hới các bước đơn giản về từ ngữ và cách thực hiện hi vọng các độc giả sẽ thực hiện thành công

Share on :