Tiến trình thành lập bản đồ đất

Trong nhiều năm qua, cùng với sự tiến bộ và không ngừng hoàn thiện của ngành khoa học đất, công tác điều tra nghiên cứu về đất ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa vô cùng to lớn và đã góp phần xứng đáng vào những thành tựu của sản xuất nông nghiệp cũng như phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đa số kết quả này hiện vẫn đang tồn tại và được lưu giữ một cách độc lập, đơn lẻ, vì thế hiệu quả khai thác, ứng dụng vào sản xuất, đời sống, nghiên cứu, giảng dạy và học tập còn hạn chế.

Việc biên soạn cuốn “Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp” với mục tiêu là tập hợp, tổng kết, hệ thống lại những kết quả điều tra nghiên cứu chủ yếu về đất, làm tài liệu hướng dẫn, tra cứu, tham khảo trong sử dụng và quản lý sử dụng tài nguyên đất đai theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững, phục vụ thiết thực công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn...do Viện Quy hoạch &Thiết kế Nông nghiệp chủ trì, thực hiện từ 2005-2008, trong khuôn khổ đề tài: “Nghiên cứu biên soạn cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp”. Bố cục của cuốn sách bao gồm 7 tập:

– Tập 1. Đại cương về đất, phân loại và lập bản đồ đất
– Tập 2. Phân hạng đánh giá đất đai
– Tập 3. Tài nguyên đất Việt Nam, thực trạng, tiềm năng và hướng sử dụng
– Tập 4. Tài nguyên đất 7 vùng kinh tế nông nghiệp, thực trạng và tiềm năng sử dụng
– Tập 5. Sử dụng và quản lý sử dụng tài nguyên đất cấp tỉnh
– Tập 6. Sử dụng và quản lý sử dụng tài nguyên đất cấp huyện
– Tập 7. Phương pháp phân tích đất.

Quá trình thực hiện đề tài, nghiên cứu xây dựng gần 70 chuyên đề, đề tài nhánh, biên soạn, biên tập và hoàn thành cẩm nang sử dụng đất, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ trực tiếp và hiệu quả của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ NN&PTNT, Viện Thổ nhưỡng Nông hoá, nhiều ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia đầu ngành và các đồng nghiệp thuộc Hội Khoa học Đất Việt Nam, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên... Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ thiết thực và quý báu này.

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến xây dựng của các nhà khoa học, nhà quản lý và các đồng nghiệp để nội dung của cẩm nang ngày càng hoàn thiện hơn.

Thư từ góp ý xin gửi về: Phòng Tài nguyên Đất và Môi trường, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, 61, Hàng Chuối, Hà Nội. Email: thonhuongqh@fpt.vn.

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2008
Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập - Chủ nhiệm đề tài
PGS.TS. Vũ Năng Dũng
Share on :