Tài liệu phần mềm Arcview GIS (Tiếng Việt)

Arcview GIS là phần mềm áp dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lí (GIS), với một giao diện đồ họa tiện lợi thân thiện cho phép làm việc với các không gian và thuộc tính, hiển thị các dữ liệu dưới dạng bản đồ, bảng biểu và đồ thị. Đây là một trong những tài liệu về phần mềm này.

Mục lục
Chương 1. Cơ sở của phần mềm Acview GIS
Chương 2. Đưa dữ liệu vào Acview
Chương 3. Hiển thị các themes
Chương 4. Làm việc với bảng
Chương 5. Tạo và chỉnh sửa SHARPEFILES
Chương 6. Tra vấn vầ phân tích các Themes
Chương 7. Tạo các bản vẽ trang trí (Layout)

Share on :