Sơ đồ ảnh vệ tinh của TT Viễn thám


Trung tâm Viễn thám quốc gia là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng điều tra, đánh giá, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường bằng công nghệ viễn thám và địa tin học phục vụ công tác quản lý nhà nước, phục vụ các ngành kinh tế quốc dân.

Trung tâm có trạm thu ảnh vệ tinh SPOT và ENVISAT, hàng ngày thu nhận hình ảnh bề mặt trái đất từ các vệ tinh khác nhau phục vụ trực tiếp công tác quản lý của Bộ và các ngành hữu quan.

RSC-NIAPP đăng tải lại sơ đồ ảnh vệ tinh của các vệ tinh SPOT-5, SPOT-4, SPOT-2 và Landsat TM-7. Các tư liệu này có thể được đặt hàng tại Trung tâm Viễn thám Quốc gia.

Sơ đồ ảnh SPOT-5


Sơ đồ ảnh SPOT-4


Sơ đồ ảnh SPOT-2


Sơ đồ ảnh Landsat TM-7

Share on :