Phân tích dữ liệu dưới dạng ô lưới trên Vertical Mapper 3.1 Soft Gis MapinfoVertical Mapper là giải pháp cung cấp các công cụ phân tích dựa trên ô lưới và hình ảnh ba chiều (3D). Bằng cách phân tích dữ liệu dưới dạng ô lưới, người dùng có thể dễ dàng xem những tham số dữ liệu liên tục thay đổi có liên quan đến vị trí bằng cách tạo dữ liệu bản đồ chủ đề theo màu hay hình bóng hoặc theo lớp và so sánh dữ liệu chủ đề với các ô lưới khác để xác định mối quan hệ duy nhất hay quan hệ ẩn. Giá của Vertical Mapper từ 95 - 125 USD, cho quy mô từ 40 người sử dụng trở lên.

Download tại đây:
Ảnh chương trình (tham khảo):


Share on :