Metadata

http://4.bp.blogspot.com/_aD62h_b-tWU/TJF_WII8fxI/AAAAAAAAEnY/g-VOGvjR7Tw/s1600/metadata.jpg 
Metadata là dữ liệu về dữ liệu. Nó được kết cấu tóm tắt của thông tin mô tả dữ liệu, bao gồm các đặc điểm như nội dung, chất lượng, tính hiện hành, gần gũi và sẵn sàng của dữ liệu.

Đối với thông tin địa lý, Metadata giải quyết các vấn đề về cái gì (what), khi nào (when), ai (who), ở đâu (where) và như thế nào (how) của dữ liệu.

Metadata được được phân loại theo nội dung thông tin. Hầu hết các Metadata được tìm thấy có chứa các loại yếu tố như sau:

- Thông tin nhận dạng dữ liệu
- Thông tin về chất lượng dữ liệu
- Thông tin về vấn đề tổ chức dữ liệu không gian
- Thông tin tham chiếu không gian
- Thông tin về nội dung dữ liệu
- Thông tin liên quan đến việc phân phối dữ liệu
- Thông tin tham chiếu Metadata
- Thông tin trích dẫn
- Thông tin chu kỳ thời gian
- Thông tin liên lạc
- Thông tin lưu trữ và bảo dưỡng dữ liệu

Trong bài viết này chúng tôi chỉ trình bày phần Thông tin nhận dạng dữ liệu

Thông tin nhận dạng là những thông tin cơ bản về tập dữ liệu. Các thông tin này trả lời được các câu hỏi của người sử dụng: ai (who), cái gì (what), khi nào (when), ở đâu (where) và tại sao (why). Đây chính là những thông tin có ích giúp cho người sử dụng có thể đánh giá được tiềm năng mà dữ liệu có thể đáp ứng cho nhu cầu của họ.

o Tên của tập dữ liệu

Tên của tập dữ liệu phải phản ánh được khả năng của tập dữ liệu đó đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

o Chu kỳ thời gian của dữ liệu

Chu kỳ thời gian của tập dữ liệu là thời gian dữ liệu được thu thập. Những thông tin này rất quan trọng cho những người sử dụng dữ liệu, giúp họ nhận biết được một cách chính xác khi nào thì dữ liệu được thu thập và đánh giá được tính hiện hành của dữ liệu.

o Xuất xứ của tập dữ liệu

Xuất xứ của tập dữ liệu nêu lên nguồn gốc và phần mềm được sử dụng để tạo ra tập dữ liệu. Đây là nhân tố quan trọng để xác định được định dạng của dữ liệu, đặc biệt là khi muốn đưa những lớp dữ liệu vào sử dụng trong một phần mềm khác.

o Phạm vi/vị trí không gian

Phạm vi không gian là vùng địa lý mà tập dữ liệu bao phủ. Đây là nhân tố dữ liệu không gian cơ bản để người sử dụng định vị tập dữ liệu.

o Hiện trạng và vấn đề bảo quản

Thông tin về vấn đề bảo quản tập dữ liệu. Những thông tin này cung cấp một mô tả về các giai đoạn trong quy trình chuyển đổi dữ liệu tại thời điểm dữ liệu được tồn tại, quá trình chuyển đổi dữ liệu và các kế hoạch cập nhật dữ liệu.

o Người trông coi dữ liệu

Người trông coi dữ liệu là người cung cấp và/hoặc người tạo ra tập dữ liệu. Điểm tiếp xúc và thông tin chủ yếu về cơ quan cung cấp dữ liệu nên được cung cấp cho những người sử dụng dữ liệu. Vì vậy, những người sử dụng dữ liệu sau này có thể tiếp xúc với các cơ quan cung cấp dữ liệu để yêu cầu được cung cấp thêm những thông tin về Metadata. Tên của cá nhân, đơn vị cung cấp dữ liệu cũng nên được cung cấp.

o Sử dụng dữ liệu

Vấn đề sử dụng và những giới hạn khi sử dụng tập dữ liệu. Hầu như dữ liệu luôn đáp ứng được cho mục đích cụ thể nhưng để dữ liệu được chia sẻ và phân phối đến những người sử dụng thì có nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

o Mục đích của dữ liệu

Hầu hết các dữ liệu được tạo ra đều có mục đích cụ thể, việc nêu ra mục đích của dữ liệu trong Metadata nhằm bảo vệ cơ quan cung cấp dữ liệu khỏi trách nhiệm về pháp lý khi người sử dụng không sử dụng dữ liệu đúng với mục đích đã đưa ra.

o Sự giới hạn của dữ liệu

Sự giới hạn của dữ liệu nêu lên những ràng buộc về luật pháp trong việc sử dụng tập dữ liệu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tính bảo mật, … Trong đó, việc sao chép dữ liệu là một trong những giới hạn phổ biến nhất. Vấn đề bản quyền thường xuyên làm giới hạn số người sử dụng dữ liệu, ngoài ra cũng nên nhấn mạnh những vấn đề về an ninh dữ liệu và các chính sách khác đối với dữ liệu.
Share on :