MapBasic v9.5 đã được phát hành

Cùng với sự phát hành của phiên bản 9.5 MapInfo Professional thì MapBasic 9.5 cũng đã được phát hành. Phần mềm này được phát hành miễn phí từ phiên bản 9.0, đến nay vẫn miễn phí.
Phiên bản này được bổ sung thêm các hàm:

ControlPointInfo(.)
Declare Method
GetGridCellValue( )
 
 GridTableInfo( )
IsGridCellNull( )
RasterTableInfo( )

Và được tăng cường thêm:

Commit Table
Create Text
LayerInfo( ) function
Register Table
Save Window
Server ConnectionNumber Create Map
Server Create Map
Set Layout
Set Map
Set Window
TableInfo( )
WindowInfo( )

Qúy vị có thể download theo link dưới đây:

MapBasic v9.5
ftp://betaftp3.mapinfo.com/products/map ... sicv95.exe

MapBasicUserGuide
http://reference.mapinfo.com/software/m ... rGuide.PDF

MapBasicSupplement
http://reference.mapinfo.com/software/m ... lement.PDF

MapBasicReferenceGuide
http://reference.mapinfo.com/software/m ... eGuide.PDF

Trang chủ: http://www.MapInfo.com
Share on :