Làm thế nào để lấy giá trị X Y cho bảng thuộc tính trong MapInfo

Làm thế nào để lấy tọa độ X và Y đặt vào 2 cột của table trong MapInfo? Chúng ta có thể thực hiện như sau:

- Trước tiên bạn cần tạo 2 trường là X và Y trong bảng thuộc tính của lớp nói trên. Xem hình sau:

Tạo trường

- Sau đó bạn vào Option\Preferences\MapWindows và chọn tab Projection trên cửa sổ Map Preferences. Sau đó chọn Session Projection và chọn Projection tương ứng với Projection của layer. Trong hình sau đây, projection của lớp điểm là ở WGS84 48N nên tôi chọn như trong hình sau:Chọn Projection- Click OK để lưu và đóng các cửa sổ vừa mở.
- Bây giờ bạn dùng công cụ Update Column trong Menu Table. Sau đó chọn như màn hình sau. Chú ý câu lệnh trong textbox Value là: CentroidX(obj).Sau đó click OK. Xem hình:


Update x- Dùng chức năng Update Colum tương tự cho cột Y nhưng câu lệnh trong textbox Value là: CentroidY(obj). Column to Update là tên cột chứa Y. Xem hình:


Update y- Kết quả như hình sau:


Ket qua

-   Chúc bạn thành công !
Share on :