Kho dữ liệu VMap1 định dạng Shapefile

Downloads miễn phí cho mọi người.

Dữ liệu VMap1 được biên tập dựa trên cơ sở dữ liệu Joint Operation Graphics (JOG) ở tỷ lệ 1:250.000, phù hợp cho các nghiên cứu ở cấp quốc gia hoặc vùng lãnh thổ.

Tất cả dữ liệu thuộc VMap1 đều có thể được download miễn phí dưới định dạng ESRI Shapefile, phù hợp với các chương trình như ArcView, ArcGIS/ArcMap, MapInfo, QGIS, ....

Sơ đồ các mảnh được trình bày dưới đây.

Để download dữ liệu cần thiết, lựa chọn mã hiệu mảnh trên bản đồ, sau đó chọn link phù hợp dưới đây tải dữ liệu về.

v1001v1078v1132v1001r
v1007v1079v1138v1007r
v1009v1080v1145v1009r
v1012v1081v1151v1012r
v1013v1082v1155v1013r
v1029v1087v1156v1029r
v1030v1088v1159v1030r
v1031v1096v1165v1031r
v1032v1097v1174av1032r
v1033v1098v1174bv1033r
v1035v1099v1175v1035r
v1053v1100v1178v1053r
v1054v1103v1179v1054r
v1057v1108v1180v1057r
v1062v1109v1194v1070r
v1063v1116v1195
v1064v1124v1207
v1070v1125v1208
v1077v1131


Dữ liệu có thể giải nén bằng 7zip.
Share on :