Hệ quy chiếu trắc địa

Qua thực tế giảng dạy các môn học Trắc địa cao cấp, Lưới trắc địa, Bình sai lưới trắc địa của chương trình đào tạo kỹ sư Trắc địa, tác giả đề tài nhận thấy rằng sinh viên đã thực sự gặp nhiều khó khăn khi giải quyết các bài toán liên quan đến môn học. Do vậy cần phải xây dựng một hệ chương trình có thể giải quyết các bài toán thường gặp trong quá trình học tập của sinh viên. Hiện nay, hầu hết các phần mềm bình sai, xử lý số liệu trắc địa là phần mềm nước ngoài nên chưa tương thích hoàn toàn với tiêu chuẩn Việt Nam. Từ đó tác giả đã đăng ký đề tài cấp trường "Xây dựng hệ chương trình GEOSYS xử lý các số liệu trắc địa" với mong muốn giải quyết phần nào những khó khăn trong quá trình học tập của sinh viên....

Báo cáo đề tài có thể được tải ở đây.

Share on :