Giáo trình về GIS

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Ngọc ThạchKhoa Địa Lý, trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong hơn một thập kỷ qua, hệ thống thông tin địa lý đã được phát triển mạnh mẽ và ngày càng thêm hoàn thiện. Với những ưu thế của mình, hệ thông tin địa lý - Geographic Information System (HTTĐL) là một môi trường có khả năng quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu và xử lý chính xác các lớp thông tin trong mối quan hệ không gian giữa chúng. HTTĐL có khả năng bổ sung, đo đạc và tự động tính toán chính xác về mặt định lượng các thông tin trên bản đồ, cùng các thuộc tính của chúng, đồng thời có thể đưa ra các tính toán dự báo...

Share on :