Geotrans 3.0 chuyển đổi hệ tọa độ


Ứng dụng MPS Geotrans (Geographic Translator) cho phép chuyển đổi tọa độ rất dễ dàng từ hệ tọa độ này sang hệ tọa độ khác, giữa các lưới chiếu bản đồ hay các múi khác nhau. Geotrans chạy trên các nền tảng Windows, Linux và Unix.

Giao diện của Geotrans trông giống một máy tính bỏ túi, thật đơn giản. Để chuyển đổi tọa độ của một tập hợp điểm, người sử dụng chỉ việc chọn hệ tọa độ bản đồ, datum, của tọa độ gốc và tọa độ sẽ chuyển đổi. Geotrans phiên bản 3.0 hỗ trợ 25 hệ tọa độ và hơn 200 datum khác nhau.

Geotrans có thể được sử dụng để chuyển đổi các tập tin dữ liệu trong đó lưu một số lượng cực lớn các tọa độ cần chuyển đổi dưới định dạng TXT hoặc CSV. Quy định về cách tạo các file TXT và CSV đầu vào cho Geotrans có thể được xem thêm trong hướng dẫn của chương trình lưu ở thư mục ./geotrans3/docs sau khi giải nén chương trình từ tập tin ZIP lấy từ trang chủ của chương trình.

Định dạng này thực tế rất đơn giản, có thể được khởi tạo ngay trong Geotrans, một tập tin TXT có dạng như sau:

COORDINATES: Geodetic
DATUM: WGE
# ELLIPSOID: WE
ELLIPSOID HEIGHT
COORDINATE ORDER: LATITUDE-LONGITUDE
END OF HEADER

0 0 0.0N, 0 0 0.0E, 0
Chuỗi các giá trị tọa độ được ghi theo thứ tự quy định trong phần đầu của mô tả (ở đây là LATITUDE-LONGITUDE hiển thị màu đỏ). Người sử dụng có thể nhập với số lượng tùy ý các chuỗi tọa độ cần chuyển đổi vào tập tin này. Geotrans sẽ đọc và chuyển đổi tất cả các chuỗi tọa độ này sang một hệ quy chiếu khác khi chạy chương trình.

Người dùng có thể tải chương trình tại đây.
Theo: http://www.rsc-niapp.com/
Share on :