Dữ liệu GIS thành phố Hồ Chí Minh

Nhằn phục vụ dể dàng hơn cho việc học tập và tìm hiểu về GIS VINAGIS cung cấp dữ liệu mẫu khu vực quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tập dữ liệu ở hệ tọa độ WGS84, định dạng Shapefile, gồm 3 lớp: tim đường giao thông, đường giao thông vùng và lớp nhà, font Unicode tổ hợp.
Để down dữ liệu về bạn vào đây để lấy về.
Share on :