Dữ liệu GIS khu vực châu Á


 
Dữ liệu GIS khu vực châu Á ở định dạng shapefile Tập dữ liệu này gồm nhiều lớp như: đường giao thông, đường sắt, sông hồ, nhà ...
Địa chỉ download:
Đường giao thông: http://www.mapcruzin.com/download-shapefile/asia-roads-shape.zip
Đường sắt: http://www.mapcruzin.com/download-shapefile/asia-roads-shape.zip
Sông: http://www.mapcruzin.com/download-shapefile/asia-waterways-shape.zip
Điều kiện tự nhiên: http://www.mapcruzin.com/download-shapefile/asia-natural-shape.zip
Địa vật: http://www.mapcruzin.com/download-shapefile/asia-points-shape.zip
Nhà: http://www.mapcruzin.com/download-shapefile/asia-building-shape.zip
Địa danh: http://www.mapcruzin.com/download-shapefile/asia-places-shape.zip
Ngoài ra còn nhiều dữ liệu khác ở các khu vực trên thế giới tại địa chỉ MapCruzin.com
Share on :