Cơ sở dữ liệu bản đồ thế giới của CIA năm 1980


Dữ liệu cũ không đồng nghĩa với sự lạc hậu hay lỗi thời. Những nghiên cứu cần các yếu tố lịch sử theo chuỗi thời gian như việc quan sát một sự việc, hiện tượng từ quá khứ tới tương lai, rất cần những dữ liệu tại một số thời điểm trong quá khứ để tìm ra động thái của sự vật, hiện tượng đó.

Cơ sở dữ liệu toàn cầu CIA World DataBank II là tập hợp của bộ bản đồ thế giới bao gồm các lớp vector mô tả ranh giới quốc gia, hệ thống sông ngòi, ranh giới trên đất liền và trên biển.

Tải bộ dữ liệu này tại đây.


Share on :